.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 31/2561
รมว.ศธ.
ติดตามความเร็วอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก


จังหวัดจันทบุรี : เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

● ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้ติดตามการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านคลองครก อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จากการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 4 แห่งในภาคตะวันออก จำนวน 560 โรงเรียน พบว่าใช้บริการจาก UniNet จำนวน 237 แห่ง และเช่าสัญญาณเอกชน 544 แห่ง ซึ่งได้จ่ายค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาทต่อเดือน และมีโรงเรียน 4 แห่งที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้

โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาดการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับปัญหาการใช้ระบบเครือข่าย UniNet ที่ผ่านมา จะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีลักษณะเป็นแบบกระจาย โดยมีเครื่องแม่ข่ายหลัก เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับสถานีปลายทางของสมาชิก เป็นการต่อพวงสัญญาณ เมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักขัดข้องแล้ว จะส่งผลให้สถานีปลายทางของสถานศึกษารายทางขัดข้องตาม การซ่อมบำรุงล่าช้านอกจากนี้ Link สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดบ่อย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเปิด - ปิดของระบบไฟฟ้าของหน่วยงานที่เป็นโหนดต่างๆ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอเนื่องจากระบบของสถานศึกษาเป็นแบบแบ่งปัน IP Address กับสถานศึกษาทั่วประเทศ สถานศึกษาได้รับความเร็วในการเชื่อมต่อไม่เกิน 100 Mbps สถานศึกษาที่ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

● ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัด สอศ. กศน.และ สช.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมาก มีการเตรียม Hardware สำหรับปี 2562 ซึ่งสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกใช้สัญญาณ UniNet หากสามารถปรับปรุงระบบให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะสามารถเกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษามากขึ้นด้วย

"สิ่งที่อยากฝากไว้คือ หากในอนาคตเกิดกระทรวงอุดมศึกษา แต่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษายังใช้เครือข่าย Uninet ทั้งหมดจึงต้องมีการวางแผนให้ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง ต้องพยายามจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กของเรา โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทุจริตอีก เพราะต่อไปจะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหรือพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

จากการรับฟังรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัดดังกล่าว พบว่า สถานศึกษาเอกชนจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่สูง เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายคิดค่าใช้บริการเป็นประเภทกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สถานศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงจะพอใช้และไม่เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่วนปัญหาที่พบในสถานศึกษาสังกัด กศน. คือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตของ กศน. ตำบล หรือ MICT WI-FI ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น

สำหรับด้านบุคลากร ควรมีคณะทำงานบูรณาการด้านอินเทอร์เน็ตระดับจังหวัด และต้องพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเบื้องต้น ส่วนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ประสบปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต IP สำหรับใช้ทำระบบ Webserver ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ UniNet ทำงานล่าช้า และขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สอศ. มีสถานศึกษารวม 10 แห่ง (จันทบุรี 7 แห่ง, ตราด 3 แห่ง) ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ที่ใช้งานเครือข่าย Uninet สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษา 147 แห่ง (จันทบุรี 97 แห่งใน 11 อำเภอ, ตราด 50 แห่งใน 8 อำเภอ) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT และ CAT ส่วน Uninet มีสถานศึกษาใช้เพียง 4 แห่งเท่านั้น เช่นเดียวกับ สช. ซึ่งมีสถานศึกษา 55 แห่ง (จันทบุรี 22 แห่ง, ตราด 7 แห่ง) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT, 3BB, CAT ตามลำดับ และมีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ใช้เครือข่าย UniNet


อิชยา กัปปา: สรุป
ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
5/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  637 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
  611 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ