.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 29/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย "ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย" ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายนี้ได้ที่นี่ Click..

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐบาล คือ ต้องจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการตอบสนองต่อกระแสโลกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่รวดเร็ว ทำให้หลากหลายอาชีพจำเป็นต้องลดแรงงานหรือการใช้คนทำงาน โดยหันไปใช้หุ่นยนต์ หรือการทำงานระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ AI แทนมากขึ้น

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การอุดมศึกษาไทยจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงสร้างของประชากรวัยเด็กจะลดลง แม้กระทั่งยังมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คาดการณ์ด้วยว่าใน 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่าครึ่ง หรือประมาณ 4,000 แห่งจะล้มละลาย เพราะการเติบโตของระบบศึกษาออนไลน์

ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาของไทย จำเป็นต้องวางแผนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาเสียใหม่ ที่ต้องพุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน สร้างความเข้มแข็งด้าน STEM Education มีการวิจัยและบริการที่เพิ่มมูลค่า บนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องโฟกัสไปที่การค้นหาหรือสร้างความเป็นเลิศของแต่ละแห่งให้เกิดขึ้นได้จริง

นพ.อุดม คชินทร ยังได้เน้นย้ำถึง 10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

วมทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุข มีเศรษฐกิจที่มั่นคง รวมทั้งเกิดความสมดุลทางสังคมที่ผู้คนมีคุณธรรมและยั่งยืน

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการให้ทบทวนการจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

จึงเป็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 สร้างกลไกในการบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเส้นทางชีวิตไปสู่อนาคต

สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว ต้องเน้นการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council, การยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับฟินแลนด์, โครงการจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ 10, การพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศ

อีกประการสำคัญ ที่ นพ.อุดม ได้กล่าวฝากให้ข้อคิดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องช่วยกันขบคิดและร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผลงานการผลิตบัณฑิตครูของ "ราชภัฏ" เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ขอบคุณเอกสาร: คณะทำงาน รมช.ศธ.

2/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  004 แนวคิดนโยบายการอุดมศึกษา
  651 รับมอบเงินจาก MK เพื่อสนับสนุนสร้างอาคาร ม.มหิดล
  645 มอบนโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยน 4 ข้อ
  638 หารือกับฟินแลนด์
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
  624 นพ.อุดม เข้าหารือภายในก่อนเข้าทำงานวันแรก 5 ธค.นี้
  622 ประชุม ก.พ.อ. 11/2560
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
  609 ประชุมสภา สจล.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ