.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 27/2561
ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฯลฯ โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้

● เตรียมขยาย "ห้องเรียนดนตรี" ไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศในปีการศึกษา 2561

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงต้องการให้มีการขยายผลโครงการ "ห้องเรียนดนตรี" ในทุกภาค โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีวิทยาลัยดนตรีในสังกัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านวงโยธวาทิต, Modern Band, การขับร้องประสานเสียง ดนตรีไทย หรืออื่น ๆ คาดว่าปีการศึกษา 2561 จะเริ่มขยายโครงการห้องเรียนดนตรีไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ โดยใช้โมเดลของโรงเรียนกีฬาเป็นต้นแบบ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นผู้กำกับดูแล


ศธ.พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล

รัฐบาลได้จัดทำ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นทีมงานหลัก จะดำเนินการลงพื้นที่ขับเคลื่อนทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนรายครัวเรือน รายบุคคล  ค้นหาความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ สร้างการรับรู้ ปรับแนวคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทั้งนี้ ศธ.จะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวง เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ โครงการ Hi-Speed Internet คูปองครู สิทธิการเรียนฟรี Fix-It Centerเป็นต้น โดยมอบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก


การพิจารณาเสนอรวม "หว้ากอ-ท้องฟ้าจำลอง"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ไปกำกับดูแล เพื่อพัฒนางานด้านดาราศาสตร์ของประเทศเข้าด้วยกันให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ซึ่ง ศธ.ยินดีมอบให้ ส่วนรายละเอียดการจัดสรรบุคลากรนั้นยังไม่ได้มีการหารือกัน เนื่องจากต้องพิจารณากฎหมายประกอบ หากสามารถโอนได้ ศธ. ก็ยินดีดำเนินการ


ความคืบหน้าอาชีวะ-อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่

นายพะโยม ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ สกอ.อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลว่าสาขาใดควรผลิตลดลง ยกเลิก หรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยที่ผ่านมา รมช.ศึกษาธิการ (นพ.อุดม คชินทร) ได้หารือร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพยายามทำหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมหลักให้ทันภายในปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลัก คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1)  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 1)  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ที่ประชุมเห็นว่า หากรอบัณฑิตใหม่อีก 4 ปี อาจจะไม่ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงต้องพิจารณาว่าสาขาใดที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใน 1-2 ปี ต้องผลิตบัณฑิตให้ได้ เช่น ช่างอากาศยาน วิศวกรระบบราง วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้แนวทางดังนี้

  • ดึงผู้ที่มีประสบการณ์หรือทำงานอยู่แล้วเข้ามาในหลักสูตร โดยนำความสามารถและประสบการณ์ทำงานมาเทียบ จากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรเพิ่มทักษะหรือวิชาการให้เป็นหลักสูตร 1 ปี แล้วมอบประกาศนียบัตรรับรอง หรืออาจจะจัดหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบแล้วได้รับปริญญาตรี เป็นต้น

  • ให้โอกาสผู้ที่เรียนจบระดับ ปวส. มาเรียนต่อในหลักสูตร 2 ปี หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในระบบปกติ สามารถเปลี่ยนมาเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ทันที

จากแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติได้เร็วยิ่งขึ้น ขณะที่การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะเชิญภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้วย โดยใช้ความต้องการของสาขาวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วเปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้ามาแข่งขันกัน ซึ่ง สกอ.จะมีเงื่อนไขการพิจารณาอย่างเข้มข้น หากมหาวิทยาลัยใดทำได้ตามที่ สกอ.กำหนด จะได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้ด้วย


● ความช่วยเหลือน้ำท่วม รร.เอกชน

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโฆษก ศธ. กล่าวด้วยว่า เรื่องความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมโรงเรียนเอกชนนั้น ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณให้การช่วยเหลือแล้ว แต่สาเหตุที่มีความล่าช้านั้น เนื่องจากขั้นตอนของโรงเรียนเอกชนจะแตกต่างจากโรงเรียนของ สพฐ. คือ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติความช่วยเหลือแล้ว จะต้องดำเนินการของบประมาณจากสำนักงบประมาณ จากนั้นจะต้องนำกลับมาผ่านมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ในอนาคต ศธ.จะพยายามหาวิธีลดขั้นตอน เพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว


ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
31/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  022 นศ.อาชีวะร่วมปรับภูมิทัศน์วังจันทรเกษม
  020 ต้อนรับนักกีฬาสโนว์บอร์ด
  019 ปรับปรุงภูมิทัศน์การบูรณะวังจันทรเกษม
  017 วันครู
  012 แถลงข่าววันครู
  009 ประชุม คกก.บูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC
  007 มอบดอกกล้วยไม่แด่นายกฯ
  002 ปฏิรูปอาชีวะ-อุดมศึกษา
  001 แถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ
  654 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ