.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 24/2561
ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเสนอ เพื่อให้สามารถรองรับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือ ตลอดจนการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องได้ โดยจะมีรายการก่อสร้างทั้งหมด 8 รายการ ได้แก่ อาคารที่พักผู้รับการฝึกอบรมหญิง 2 หลัง, อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมหญิง 5 หลัง, ศาลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาย 5 หลัง, งานถนนและรั้ว, ห้องส้วมรวม 1 หลัง, ห้องอาบน้ำรวม 3 หลัง, ปรับปรุงต่อเติมงานหอประชุมวิจักขณะ และรางระบายน้ำและทางเท้า ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และนางนฤมล ปาลวัฒน์ ตามคำสั่งสภาลูกเสือไทย ที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ลงนามโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย


ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ

29/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  014 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.1/2561
  644 ผลประชุม กช.
  642 ผลประชุม ก.ค.ศ. 17/2560
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  620 ประชุมบอร์ด กศน. 2/2560
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
  558 ผลประชุม ก.ค.ศ.15/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ