.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 23/2561
ศธ.หารือความร่วมมือกับออสเตรเลีย


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับนายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาฺธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณ 30,000 คน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของเยาวชนออสเตรเลียในการเดินทางมาศึกษาต่อ ดังนั้น การพบปะกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและออสเตรเลียใน 3 ประเด็นหลัก คือ

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย: เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการสื่อสาร ค้นคว้าหาความรู้ และการเรียนรู้ จึงต้องการจะส่งเสริมทักษะและศักยภาพของเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร แม้เด็กไทยจะมีความสามารถด้านวิชาการ แต่หากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ ก็จะทำให้ความเก่งหายไปเกินครึ่ง และเท่าที่ทราบออสเตรเลียก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หากจะมีการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษร่วมกันอย่างเป็นระบบ ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- การพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาชีวศึกษา: ศธ.มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมามีต้นแบบความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทย-เยอรมนี และไทย-ญี่ปุ่น แล้ว หากเป็นไปได้ต้องการขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียด้วย เพราะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานด้านอาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อไทยจะได้ศึกษาและนำมาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของไทยต่อไป
- การปฏิรูปการศึกษาภาพรวม: ขณะนี้ระบบการเรียนการสอนไทยยังสอนให้เด็กท่องจำเป็นหลัก ทำให้ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  ดังนั้น หากออสเตรเลียซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีในระดับโลก จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับมาตรฐานการศึกษาของไทยอย่างเป็นระบบ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ไม่ว่าจะเป็น การส่งบุคลากรมาฝึกอบรมครู การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น โดยอาจเริ่มจากการประชุมหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับหน่วยงานของไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการดำเนินงานที่ดีและประสบความสำเร็จ ก็จะเกิดประโยชน์กับการศึกษาไทยอย่างมาก

นอกจากนี้ ได้หารือถึงระบบการประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออสเตรเลียมีหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีชื่อเสียงคือ “Tertiary Education Quality and Standard Agency (TEQSA)” จึงต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้จากต้นแบบการประกันคุณภาพที่ดี เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผลกับสถานศึกษาของตนเอง ในขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา กับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วย

นายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ออสเตรเลียและไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ New Colombo Plan ทำให้มีนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนมากไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันในปี 2561 จะมีนักเรียนนักศึกษาจากออสเตรเลียประมาณ 500 คน เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศไทยภายใต้โครงการดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยินดีที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษาของออสเตรเลียที่จะเข้ามาศึกษาต่อในไทย, การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษา ที่จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ, การส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้, การพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร ทักษะการสอน การวิจัย เป็นต้น โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับบุคลากรของไทยบนพื้นฐานความต้องการของระบบการศึกษาไทยเป็นหลัก


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
24/1/2561
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ