.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 511/2560
รมช.ศธ.ปนัดดา พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2560 ที่บรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งพบสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมโรงแรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ห้องรัตนโกสินทร์ บอลรูม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ทุกสังกัดของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะการเข้ารับราชการถือเป็นเกียรติยศ ความภาคภูมิใจทั้งตนเองและครอบครัว จงมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทุ่มเทในความรับผิดชอบใหญ่หลวงในหน้าที่ราชการทางการศึกษา สนองพระมหากรุณาธิคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อลูกศิษย์แล้ว ครูคือผู้เป็นมิตรแท้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้กับศิษย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ศิษย์ จึงขอให้ครูบรรจุใหม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ศิษย์ และฝากหน่วยงานต้นสังกัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตราชการ รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการแก่ครู เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง

สำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเกิดมาในรัชกาลที่ 9 ต้องการให้ลูกหลานได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ยึดมั่นหน้าที่พลเมืองอันดี ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่กล่าวคำเท็จ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด

อีกทั้งขอให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาทของในหลวงมาประพฤติปฏิบัติ เช่น

"การให้ความรู้นั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง"  หรือ
“เราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว บางคนก็ต้องอยู่ในตำแหน่งอันใหญ่ บางคนก็อยู่ในตำแหน่งอันน้อย แต่แม้ว่าจะมียศตำแหน่งแปลกกันในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือ ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน แลจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้น”  ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5

ประการสำคัญ คือ น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นหัวใจของนักการศึกษา คือ "รู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพราะเมื่อทุกอย่างเริ่มจากการรู้จริง ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจและรักที่จะทำ และเมื่อเรารัก สิ่งใด ก็จะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ง่าย เมื่อเราสามัคคี ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ขอความร่วมมือจากครู อาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ทั้งการไหว้ การวางตัวให้เหมาะสม และการอ่อนน้อมถ่อมตน และช่วยกันขยายผลในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9


พบปะครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


พบปะครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล


พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล


พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
28/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  503 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี
  480 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้ ที่สงขลา
  462 บรรยายในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที่ จ.ขอนแก่น
  460 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  458 พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี
  433 เปิดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ศธจ.กทม.
  425 เปิดประชุมสัมมนา กศจ.ภาคกลาง
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ