.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 509/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

● เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้

   - รศ.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
  
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รศ.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
  
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - รศ.วันชัย ดีเอกนามกูล
  
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -
ศ.รท.จุมพล วิลาศรัศมี
   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศ.รวี เถียรไพศาล
   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


● เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.พ.อ. เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา แทนนายสาธิต พุทธชัยยงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


● รับทราบแต่งตั้งกรรมการใน ก.พ.อ.

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ประกอบมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

● รับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย แยกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 30 ราย


● รับทราบการประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข.

ที่ประชุมรับทราบประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 ราย คือ รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทน และ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนสำรอง

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาในหลายประเด็น อาทิ ทิศทางการรับรองมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ในอนาคต, การเตรียมการรองรับหลักสูตรและสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นเทรนด์ของโลก, ทิศทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ทั้งการผลิตนักปฏิบัติ “ทำเป็น” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
  431 ภารกิจที่ ม.แม่โจ้, รร.พิงครัตน์, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  413 บรรยายการประชุมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเชีย ที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ