.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 508/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก 34/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

● งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว รวมทั้งให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทำการของรัฐ ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 13-27 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 15 วัน และกำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นวันออกทุกข์ โดยให้เริ่มเก็บผ้าสีขาว-ดำ และการไว้ทุกข์อื่น ๆ ตั้งแต่คืนวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมสมัคร "โครงการจิตอาสา" ให้มากขึ้น ทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ และจิตอาสาทั่วไปที่สร้างสำนึกความเป็นคนดีในสังคม

กำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • วันที่ 25 ตุลาคม เวลา 17.00 น. เป็นวันออกพระเมรุมาศ

  • วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น. จะมีพิธีอันเชิญพระบรมโกศ และเวลา 11.00 น.จะมีพิธีเวียนพระบรมโกศขึ้นพระเมรุมาศ จากนั้นเวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี จะร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และเวลา 22.00 น. จะเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

  • วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 08.00 น.จะเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ, เวลา 09.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าพระบรมมหาราชวัง

  • วันที่ 28 ตุลาคม เวลา 17.30 น. มีพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

  • วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 10.00 น.จะมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิ ขึ้นพระวิมาน และเวลา 17.30 น.จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เคลื่อนขบวนแห่อิสริยยศ ไปประดิษฐานไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


● Digital Country

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Digital Country ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ

  • ต้องมี Data Center หรือศูนย์กลางของข้อมูลที่รวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถนำใช้ได้

  • การจัดทำ Big Data หรือการใช้งานฐานข้อมูลจำนวนมาก

  • Cloud Computing โดยขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวบรวมข้อมูลตามลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดทำ Big Data อาทิ ต้องรู้ข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาหรือออกกลางคันจำนวนเท่าไร เพื่อให้หน่วยงานองค์กรหลักและองค์กรในกำกับสามารถใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายได้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า จะได้หารือกับรองเลขาธิการทุกองค์กรหลัก เกี่ยวกับการจัดทำ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง


● ปัญหาการขาดแคลนนิติกร

จากปัญหาการขาดแคลนนิติกรในการปฏิบัติงานในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมจึงได้มีการหารือในครั้งนี้ และเห็นว่าควรมีแนวทางในการปฏิรูประบบนิติกรทั้งหมด ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพนิติกร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาเป็นนิติกรมากขึ้น เพราะทุกวันนี้นิติกรทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ จึงต้องมีการปฏิรูปวิธีการทำงานด้วย โดยยึดหลักระบบการทำงานที่ทำแล้วมีความสุข เป็นงานที่มีคุณค่า และเสร็จทันเวลา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
  457 ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
  453 แถลงข่าว 1 ศตวรรษธงชาติไทย
  430 ผลประชุมองค์กรหลัก 31/2560
  424 นำนักเรียนโอลิมปิกเข้าพบนายกฯ
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ