.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 503/2560
รมช.ศธ.ปนัดดา พบปะบุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี กล่าว "พระราชปณิธาน ครูรักเด็ก เด็กรักครู หัวใจทางการศึกษา"


จังหวัดราชบุรี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และจังหวัดราชบุรี พบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมให้การตอนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษากับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค" ในโอกาสนี้โดยกล่าวขอให้ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามพระราชปณิธานถวายเป็นพระราชกุศล โดยมองว่าเมื่อสังคมกอปรด้วยหลักศีลธรรมจรรยาอันดี ข้อปัญหาอื่น ๆ จะได้รับการแก้ไขคลี่คลายให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

นอกจากนั้นแล้ว ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวต่อครูอาจารย์ถึงคุณลักษณะของลูกหลานเยาวชนที่สังคมพึงประสงค์เพื่อประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า เยาวชนที่ดีจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ กล่าวคือ จะต้องมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศชีวิตในการดำเนินชีวิต มีกรอบกำหนดการกระทำความดี ความเสียสละ เพื่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม เมื่อครูอาจารย์รักเมตตากรุณาเด็ก เด็กเคารพรักครูอาจารย์ ไม่มีสังคมใดในโลกโดยไม่มีข้อยกเว้นจะไม่ประสบความสุขความสำเร็จ

การยึดมั่นในหลักคุณธรรม ลูกหลานเยาวชนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าผู้คนในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทำให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว สังคมมีความมั่นคง และผู้คนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุข

การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ไม่แบ่งแยกหรือแตกแยก เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ยึดมั่นหน้าที่พลเมืองอันดี ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่กล่าวคำเท็จ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตัวสังคมนั้น ๆ ย่อมจะเป็นสังคมอันพึงประสงค์ของคนทุกคน

"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจของสังคมและสถานศึกษาคุณธรรม เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญที่สุดของทุกชาติ ทุกศาสนา และทุกสังคม หากครูอาจารย์มุ่งมั่นช่วยกันอบรมบ่มสอนให้ศิษย์ทุกคนยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักคุณธรรมประจำใจ มีครูอาจารย์เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ยั่งยืน สังคมจะมีแต่ความสุข มีความโปร่งใส และเกิดพัฒนาการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่ปัจจุบันเรียกว่า ความสำเร็จหรือกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ หรือ 4.0 Strategy" รมช.ศธ. กล่าว


กลุ่มประชาสัมพันธ์: รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
23/9/2560
ขอบคุณเนื้อหา: คณะทำงาน รมช.ศธ.

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  480 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้ ที่สงขลา
  462 บรรยายในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที่ จ.ขอนแก่น
  460 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  458 พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี
  433 เปิดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ศธจ.กทม.
  425 เปิดประชุมสัมมนา กศจ.ภาคกลาง
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ