.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 502/2560
งานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม และมอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมหน่วยงานที่ได้บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และขอยกย่องความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของสถานศึกษาในทุกระดับ ที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งประเด็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เห็นได้จากสถานศึกษาแต่ละระดับ มีการบูรณาการการเรียนการสอน มุ่งเป้าสร้างทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้เด็ก คิดวิเคราะห์ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มในการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยี 4.0 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่สำคัญมีการประสานหน่วยงานส่งเสริม สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กำหนดเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

ปัจจัยสำคัญที่อยากยกย่องและให้กำลังใจคุณครู ที่มีการปรับตัวปรับงาน เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้

สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา นักเรียน

  • “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ได้ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)

  • “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)

  • “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)

  • “ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความสำคัญว่า "ให้การศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี"

นอกจากนั้น เรื่องศาสตร์พระราชา เป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วโลก แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงขอย้ำให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อน โดยนำหลักคิดเรื่องศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่มีหลากหลายแนวทาง เช่น กระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
      • STAR
ได้แก่ Student-คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุ้นความคิด กระตุ้นจินตนาการ แนะนำ กำกับ, Academic-บูรณาการสาระวิชา ความดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบ,Revolution-ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยน พลิกผันทันที
     • STEMS เป็นการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา ได้แก่ Scientific Thinking หลักเหตุและผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา, English-Engineering หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ, Moral-Mathematics หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม, Socio Geology หลักความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคม

ดังนั้น หากทุกท่านช่วยกันคนละไม้ละมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทุกแห่งจนเป็นที่สำเร็จ ก็จะเป็นการบำเพ็ญบุญ คุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้ปวงชนชาวไทย เรื่องความรู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ช่วยกันนำพาประเทศไทย สู่ความร่มเย็นเป็นสุข

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวขอบคุณศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ และเชื่อมประสานภาคส่วนต่าง ๆ ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณองค์กรภาคีที่มีส่วนร่วมในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ เครือข่ายคุณธรรมที่มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขอบคุณอย่างยิ่งกับหน่วยงานองค์กร นักการศึกษา คุณครูที่เข้ามาเรียนรู้ และขอให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าทุกท่านมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบอย่างรูปธรรมในครั้งนี้ จะขยายผลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติต่อไป


นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ตามยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดให้ประเทศขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมได้มอบนโยบายไว้ใน 2 เรื่องหลัก ๆ คือ 1)การศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดีและการเผยแพร่ 2) การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม เสริมสร้าง สนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายการศึกษาเป็นเครือข่ายเป้าหมายที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมที่กำหนดว่า “เป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

การจัดงาน “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการด้วยกัน คือ 1) เพื่อค้นหา ยกย่องกระบวนการพัฒนาคุณธรรมแต่ละช่วงวัยของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อเปิดเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับกระบวนการพัฒนาคุณธรรมแต่ละช่วงวัยของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ของคุณครู นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย มีรายละเอียดของการจัดงาน ใน 3 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

1. ช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน เป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้ารับฟัง รวม 480 คน

2. ช่วงบ่ายวันที่ 21 และเช้าของวันนี้ เป็นการนำเสนอองค์ความรู้กระบวนการบ่มเพาะพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ 6 ห้องวิชาการ และการนำเสนอสื่อส่งเสริมคุณธรรม 1 ห้อง ได้แก่ การนำเสนอองค์ความรู้ในเชิงรูปธรรมความสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรม
   ▪ ระดับปฐมวัย นำเสนอในรูปแบบการนำ Case Study มานำเสนอ มี รศ.ดร.ดนุชา ปนคำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีกรณีศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไตรราชวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านลำช้าง จ.ตรัง, โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์, ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี, โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ กรุงเทพมหานคร
   ▪ ระดับประถม นำเสนอในรูปแบบการนำ Case Study มานำเสนอ รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้ดำเนินการ มีกรณีศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (วัดตลิ่งต่ำ) จ.อุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จ.ราชบุรี, โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา
   ▪ ระดับมัธยม นำเสนอในรูปแบบการเสวนา มี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย เป็นผู้ดำเนินรายการ มีกรณีศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ, โรงเรียนบ้านแบง จ.หนองคาย, โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร
   ▪ ระดับอาชีวศึกษา นำเสนอในรูปแบบการเสวนา อาจารย์สมปอง ใจดีเฉยผู้ช่วยอธิการบดี มศว. เป็นผู้ดำเนินรายการ มีกรณีศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช,  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย, วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
   ▪ ระดับอุดมศึกษา นำเสนอในรูปแบบการเสวนา รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีกรณีศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
   ▪ การศึกษาพิเศษ นำเสนอในรูปแบบการการนำ Case Study มานำเสนอ รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ มีกรณีศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี, โรงเรียนประชาบดี จ.นนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี, โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพฯ

3. การเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ที่ได้จากรูปธรรมความสำเร็จของเครือข่ายคุณธรรม ในระยะเวลา 9 ปี มาสื่อสาร แนะนำ รวมถึงการบอกวิธีการใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณธรรม โดย อาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายและผู้สนใจ ประมาณ 600 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับองค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนแต่ละช่วงวัย และเป็นความก้าวหน้าของเครือข่ายคุณธรรม ที่ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 11 ปี


ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี/บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
22/09/60

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  499 เปิดอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่นครปฐม
  489 บรรยายครูในอุดมคติให้กับ ผอ.สพท.ใหม่ ที่นครนายก
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
  485 มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก
  478 ปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  477 ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาฯ จ.กาญจนบุรี
  475 การอบรมครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
  471 นำผู้ปกครองเข้าเยี่ยมนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  469 เปิดการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  468 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ