.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 500/2560
รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เปิดสัมมนา "การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0"


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0" เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เป็นเกียรติยศต่อทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เป็น 4.0 เพียงแต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็น

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเท่านั้น แต่เราจะต้องไม่ลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นสุภาพชน การรักษาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาติไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ครูอาจารย์ต้องช่วยกันในเรื่องเหล่านี้ มิฉะนั้น 4.0 ก็จะเป็นแค่นิทานหรืออยู่ในตำนานเท่านั้น

ช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ที่ให้ผู้เรียนอาชีวะออกไปฝึกงานเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยย้ำว่าการเรียนอาชีวะในปัจจุบันไม่ด้อยไปกว่าการเรียนมหาวิทยาลัย เพราะผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสามารถเรียนต่อได้จนจบระดับปริญญาตรี โดยในวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จำนวน 3,200 คน ยังความปลาบปลื้มและตื้นตันใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานของตนเป็นบัณฑิตรุ่นแรก ถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของอาชีวศึกษาไทยที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระราชหัตถ์ของพระองค์ จึงฝากให้ครูอาจารย์อาชีวะได้ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป

สำหรับการนำองค์ความรู้จากต่างประเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ขอให้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาของเรา จึงจะต้องนำมาศึกษาและใช้ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน รอบคอบ และถี่ถ้วน

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ช่วยแสวงหาแนวทางการทำงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือของทั้งสองส่วนราชการที่จะเกิดผลเป็นรูปธรรมในการทำงานขับเคลื่อนอาชีวศึกษาของไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
22/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
  464 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
  443 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา
  439 ทีมพนมดิน Robot เข้าเยี่ยมคารวะ
  435 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการอาชีวศึกษา ที่นครราชสีมา
  416 ตรวจเยี่ยม Vocational English Camp ที่นครนายก
  406 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2
  405 สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  398 แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  369 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยอง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ