.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 499/2560
การอบรม "
สร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0)" ที่ จ.นครปฐม


จังหวัดนครปฐม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) จัดโดยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมและประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม, กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, คณะครู ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 29 แห่ง, นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมกว่า 400 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมได้กระทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นที่รักดั่งดวงใจของคนไทยทั้งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตลอดจนมีบุคลิกภาพของความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนและผู้ใกล้ชิด ขยายไปสู่เพื่อนต่างสถานศึกษาและสังคมต่อไป นับว่าเป็นโครงการที่สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมาก และถือเป็นเรื่องอันดับแรกที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความหวังให้ทุกสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในที่สุด

เชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นดำเนินโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) ในจุดเล็ก ๆ นี้ หากช่วยกันขยายผลกันทีละคนสองคนอย่างต่อเนื่อง อีกไม่ช้าไม่นานก็จะมีเยาวชนต้นแบบกระจายอยู่ในสถานศึกษาและสังคมทั่วประเทศอย่างแน่นอน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความพยายามสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ดำเนินโครงการโรงเรียนและสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประการ กล่าวคือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน ประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยนำสู่แผนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเด็กที่ดีและมีความพร้อมสู่ยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของความทันสมัยของศาสตร์และวิชาการต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน การอยู่ในสังคม เป็นต้น ซึ่งจะขอเน้นย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการโพสต์ การแชร์ทางเฟซบุ๊ก ควรเอาอย่างอารยสังคมหรือประเทศที่เจริญแล้ว ที่ใช้เฟซบุ๊กด้วยความสำนึกรับผิดชอบ (Responsibility) ผ่านการคิดใคร่ครวญก่อนที่จะโพสต์ โดยเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีกฎมีระเบียบมาบังคับ นั่นจึงจะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างอารยชน ใช้อย่างรู้เท่าทัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และสังคมมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลวิชาการ การค้นคว้าหาความรู้ การส่งเสริมโครงงานและกิจกรรมความดีงามของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นต้น


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พร้อมเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ณ บริเวณอาคารเกียรติยศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก ที่มีการปรับปรุงอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ให้มีความแข็งแกร่งมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานและแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ดังนั้น ในนามของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณตลอดจนศิษย์เก่า นำโดยนายสุชาติ วิบูลมงคล ศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเกียรติยศ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรงพร้อมยกพื้นสูงเพื่อความสง่างาม เหมาะสมกับการเป็นอาคารประวัติศาสตร์เก่าแก่ของโรงเรียน ที่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าทุกท่านมีความภาคภูมิใจ

ในส่วนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ เป็นโรงเรียนพระราชทานคู่บ้านคู่เมืองนครปฐมและประเทศไทย มากว่า 100 ปีแล้ว อีกทั้งเป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพให้กับประเทศในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพรับราชการ ซึ่งจากการที่ตนได้มีโอกาสบรรยายแก่ข้าราชการใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก็มักจะได้พบปะกับศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในหลายต่อหลายรุ่น จึงต้องขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ เพราะแม้จะรู้ดีว่าอาชีพรับราชการ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อทำงานถวายให้กับแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ารับราชการ โดยมิได้ย่อท้อแต่อย่างใด


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
21/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  489 บรรยายครูในอุดมคติให้กับ ผอ.สพท.ใหม่ ที่นครนายก
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
  485 มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก
  478 ปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  477 ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาฯ จ.กาญจนบุรี
  475 การอบรมครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
  471 นำผู้ปกครองเข้าเยี่ยมนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  469 เปิดการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  468 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ