.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 497/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสุดพรรณนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง"


เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์ปาฐกบรรยายในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสุดพรรณนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ในงานแนะนำหนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” โดยมี พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พล.ร.อ.บุญปลอด มะม่วงแก้ว ราชองครักษ์พิเศษ และอดีตเสนาธิการทหารเรือ, เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย, ม.ร.ว.โอภาศ-คุณหญิงอัมพร กาญจนะวิชัย และแขกผู้มีเกียรติร่วมฟังบรรยาย

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กล่าวว่า ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวาระสำคัญที่ควรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในวโรกาสแห่งการเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง ครบ 120 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสยุโรป ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาวต่างชาติ และทรงปฏิรูประบอบการปกครอง และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นแบบสากลเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ

อีกประการหนึ่ง ปี 2560 ยังถือเป็นการครบรอบ 107 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า และครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งนั้น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำให้ไทยคงเป็น “ไท” อยู่ทุกวันนี้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม  2411 เหล่าพระราชวงศ์เสนาบดีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมและตกลงถวายพระราชสมบัติแก่รัชทายาทของพระองค์ คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ แต่ในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา จึงมีผู้เกรงว่าจะไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ จึงเสนอว่าขอให้ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนไปก่อนเป็นเวลา 5 ปี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมาย เช่น การเลิกทาสและไพร่ การป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและอังกฤษ การใช้ธนบัตรและเหรียญบาท การเปลี่ยนระบบเขตการปกครอง การสร้างทางรถไฟสายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ การประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การสื่อสาร การรถไฟ รวมทั้งมีการขุดคลองหลายแห่ง ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยแท้

ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2440 ได้ส่งผลดีในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย นับว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดของการเสด็จประพาสยุโรปทั้งหมด ข่าวการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่รัสเซียในครั้งนั้น ทำให้ราชสำนักต่าง ๆ ในยุโรปตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทย ทำให้เกิดความเกรงใจอยู่ไม่น้อย ไทยจึงสามารถดำเนินกลยุทธ์ทางการทูตในการรักษาเอกราชของชาติไว้ได้

อยากใคร่ขอฝากให้ประชาชนชาวไทย น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ความรู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ช่วยกันนำพาประเทศไทยสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน


อิทธิพล รุ่งก่อน/บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
20/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
  457 ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
  453 แถลงข่าว 1 ศตวรรษธงชาติไทย
  430 ผลประชุมองค์กรหลัก 31/2560
  424 นำนักเรียนโอลิมปิกเข้าพบนายกฯ
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
  418 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ