.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 492/2560
รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้าน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา


รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ภาคกลาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค., นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งรองเลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหาร กศน. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนหญ้านาง กศน.ตำบลดอนหญ้านาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ภาคกลาง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้รับฟังและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนหญ้านาง ซึ่ง กศน.ตำบลดอนหญ้านางได้จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของกำนันพิชิต คุณวงษา ศิษย์เก่า กศน. ที่ได้อุทิศพื้นที่ส่วนตัวบริเวณบ้านพลับ หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง เพื่อเป็นศูนย์จัดการศึกษา เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้จัดรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยให้ครู กศน.ตำบล เป็นผู้ประสานงานปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากร มาให้ความรู้กับคนในชุมชน ดังนี้

  • ด้านการเกษตร เช่น การทำเตาอิวาเตะ ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์จาวปลวก ฯลฯ

  • ด้านอาชีพ เช่น การทำขนมอบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำถ่านอัดแท่ง ฯลฯ

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน  ทำให้ชุมชนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งศูนย์ กศน.ตำบลแห่งนี้จะเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางอาชีพ ฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน และแหล่งวิทยาการความรู้วิชาการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร กศน.อำเภอทั้ง 16 อำเภอ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

  • ภารกิจของ กศน.ตำบล  ได้เน้นย้ำดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ซึ่งภารกิจทั้ง 4 ด้านที่ผ่านมาแม้จะมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด แต่ต้องการให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ไม่ทำงานโดยลำพัง เพราะเมื่อแต่ละ กศน.ตำบล มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของงาน และความเข้มแข็งเกิดขึ้นในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

  • เน้นให้นำจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาใช้ในการพัฒนา เช่น จุดเด่นอยู่ที่การท่องเที่ยวและการเป็นเมืองมรดกโลก ส่วนปัญหาอุปสรรคที่ยังพบ ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไปพร้อมกันด้วย

  • เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน "ประชารัฐ"  เพื่อให้เกิดพลังและเติบโตไปด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สภาพปัญหาที่ได้รับฟังจากประชาชนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เช่น

  • กำนันตำบลดอนหญ้านาง ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตส่วนตัว เรียนจบ กศน. และใช้ความรู้พื้นฐานดังกล่าวไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท จึงพร้อมทุ่มเทและกลับมามอบชีวิตส่วนตัวให้กับ กศน.

  • นายอำเภอภาชี  อำเภอภาชีเป็นอำเภอเดียวที่ไม่ถูกน้ำท่วม เพราะเป็นพื้นที่สูง แต่ก็มีปัญหาในหน้าแล้งที่ต้องสูบน้ำจากระบบชลประทานมาใช้ นอกจากนี้ อำเภอภาชีได้ให้ กศน.อำเภอ/ตำบล เข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องอาชีพของประชาชน เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าและฝีมือผลิตภัณฑ์ในชุมชน

  • ผอ.กศน.อำเภอมหาราชและบางไทร  ต้องการให้ครูอัตราจ้าง กศน. มีความมั่นคง อย่างน้อยได้รับตำแหน่งพนักงานราชการให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กศน.อำเภอต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งการขอใช้พื้นที่อาคารของเขตพื้นที่การศึกษาก็ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับความร่วมมือ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นตัวอย่างของกำนันตำบลดอนหญ้านาง ซึ่งเรียนจบ กศน.แต่มุ่งมั่นจนเรียนจบปริญญาโท ที่ได้ "มอบชีวิต" ให้กับ กศน. จึงขอให้ชาว กศน.ทุ่มเทการทำงาน "สุดชีวิต" เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ ความสุข และความรู้ ร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่ายเพิ่มเติม: วิศิษฎ์ เจียรณัย
18/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  474 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
  466 ผลประชุม กช. 3/2560
  447 ผลประชุม ก.ค.ศ. 13/2560
  437 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการบริหารงานในภูมิภาคและ กศน. ที่นครราชสีมา
  432 การประชุมสภาลูกเสือไทย ปี 2560
  428 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ 1/2560
  408 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2560
  407 ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
  400 บรรยายคุณธรรม ที่ รร.วัฒนาวิทยาลัย
  391 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 5/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ