.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 489/2560
รมช.ศธ. ปนัดดา พบ ผอ.สพท. ที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั่วประเทศ กล่าว "หน้าที่รับผิดชอบ ดีหรือไม่ดูที่ หน.องค์กร"


จังหวัดนครนายก - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ครูในอุดมคติ" แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมืองนครนายก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โดยที่ตนรับราชการเป็นครูอาจารย์มาก่อน แม้ในทุกวันนี้ในฐานะอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง แต่สิ่งที่จดจำได้เสมอมา คือ คำบันทึกบอกเล่าถึงคำสอนของบรมครูหลายๆ ท่าน อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รองศาสตราจารย์ ไพเราะ ตัณฑิกุล พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร หรือแม้แต่บิดาของตน คือ เอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล

ทุกท่านเหล่านี้จะมีอะไรที่ตรงกันหรือคล้ายคลึงกันมากในเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษาและคุณธรรม ได้แก่ เรื่องความมีระเบียบวินัย อันหมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย มีระเบียบทางความคิดและการกระทำ รวมถึงการให้เกียรติผู้อื่น พร้อมกับการเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้ศิษย์และบุคคลอื่นๆ เดินตาม

รมช.ศธ. กล่าวในตอนหนึ่งถึงคำสอนของบรรพบุรุษไทยว่า ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว หรือคดโกงผู้อื่น ยึดถือหลักการและเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

ท่านมีความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพด้วยความมุ่งมั่น สุจริตธรรม และมีความขยันขันแข็ง รักษาความดีงามอย่างสม่ำเสมอ

ความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสัมมาชีพ สังคม และประเทศชาติ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่เคยคิดเอารัดเอาเปรียบใครผู้ใด และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด

ความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และยกตัวอย่างที่มีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติอันสร้างสรรค์และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เมื่อผิดพลาดต้องยอมรับผิดเพื่อเป็นบทเรียนสำคัญที่จะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำสอง มีความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด

ครูอาจารย์ควรเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะทำอะไรต่ออะไรได้เพื่อศิษย์และสังคมของการเรียนรู้ ที่มีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติประจำใจ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" มีความเกรงใจที่จะไม่รบกวนหรือขอความช่วยเหลือจากใครผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

ความภาคภูมิใจและการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ อันบ่งบอกถึงความเป็นชาติและความภาคภูมิใจในชาติ และสถาบันสำคัญของชาติ

ความมีเมตตากรุณามีความสำคัญสูงยิ่ง ในความเป็นครูอาจารย์ เกื้อกูลคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที เป็นแบบอย่างของความเสียสละ ความรู้รักสามัคคี และความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

รมช.ศธ. กล่าวโดยสรุปว่า ผู้บริหารทางการศึกษา จึงสมควรมีคุณธรรมและคุณสมบัติ ได้แก่ ทำแผนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีความครบถ้วนทางกระบวนทัศน์ ทั้งเรื่องระเบียบพิธี ความที่ควรจะเป็น มารยาทและศีลธรรมจรรยา หลักสูตรทางการศึกษาของแต่ละกระบวนรายวิชา สามารถทำการอบรม แนะแนว และการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตรทางการศึกษา และการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษา ริเริ่มและเสริมสร้างมิตรไมตรีอันดี และร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ ทั้งเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
16/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
  485 มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก
  478 ปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  477 ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาฯ จ.กาญจนบุรี
  475 การอบรมครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
  471 นำผู้ปกครองเข้าเยี่ยมนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  469 เปิดการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  468 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ