.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 488/2560
"ศุภชัย เจียรวนนท์" บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ในการประชุม
U-School Mentoring


คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บรรยายความร่วมมือตามโครงการ "สานพลังประชารัฐ" ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานสานพลังประชารัฐ รวมทั้ง ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย

สำหรับนโยบาย "สานพลังประชารัฐ" เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหลักการทำงานที่สำคัญ คือ ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและเชื่อมโยงการตลาด ขณะที่ภาครัฐให้การสนับสนุน (Private Lead, Public Support) โดยเน้นผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายเป็นหลัก (Result Oriented) และลดหรือกำจัดข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เน้นการทำ Quick Win เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา 3 ด้านที่สำคัญของประเทศ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในด้านความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มี 2 ด้าน จากทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) ที่มีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ที่มีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐทั้งสองด้าน

สำหรับความก้าวหน้าในการทำงานสานพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 ด้าน มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการประชุมหารือร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูงสุดของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้เข้าร่วมประชุมหารือด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จต่อการวางรากฐานที่สำคัญในช่วงระยะเริ่มต้นโครงการ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนระยะกลาง (Medium) และแผนระยะยาว (Long Term) เพื่อสร้างพื้นฐานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ภาพ: คุณศุภชัยฯ บรรยาย สานพลังประชารัฐ

สำหรับผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและความคืบหน้าการทำงานของสานพลังประชารัฐ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ "สานพลังประชารัฐ.com"


แฟ้มภาพ: การประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานสานพลังประชารัฐ e2 และ e5

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ด้วยว่า สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องศักยภาพครูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมต่อการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน จึงกำหนดบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ระบบเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขและพัฒนา

การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี และสามารถใช้ในการขยายผลไปประยุกต์ต่อเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยดียิ่งขึ้นในอนาคต สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในถิ่นห่างไกลมากขึ้น ทุก ๆกิจกรรรมในโครงการ U-School Mentoring นี้ อาจจะมีผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แต่เป้าหมายที่เราต่างเห็นร่วมกันคงจะไม่พ้นการช่วยกันส่งเสริมในการพัฒนานักเรียน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติได้ต่อไป


พิธีเปิด  U-School Mentoring ในครั้งนี้

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เข้าไปสัมผัส และช่วยพัฒนาในบางเรื่อง พร้อม ๆ กับได้เรียนรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายผลจากโครงการนี้ จะเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น และหวังว่านักเรียนจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
คณะทำงานฯ: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลประธานกล่าวเปิด: สกอ.
ขอบคุณภาพสานพลังประชารัฐ: สานพลังประชารัฐ.com
16/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
  431 ภารกิจที่ ม.แม่โจ้, รร.พิงครัตน์, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  413 บรรยายการประชุมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเชีย ที่อุดรธานี
  401 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเตศรีราชา
  397 ผลประชุม ก.พ.อ. 7/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ