.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 484/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม' ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ในการเดินทางมาพบปะครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอน ไปปรับใช้ในการดำรงตน การเรียน และการทำงาน พร้อมสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาชน และประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

ดังนั้น ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ พร้อมบำเพ็ญความดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รักชาติบ้านเมือง บำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่พลีพลาม ไม่ทำการสิ่งใดจนขาดความยับยั้งชั่งใจ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องมีความสุขุมรอบคอบ และพูดก่อนคิด เพราะหากเราพูดชนะใจคน โน้มน้าวจูงใจได้ ในอนาคตก็จะมีแต่ผู้รักใคร่ เมื่อเรียนจบไปก็มีสัมมาอาชีพที่ดี แต่ต้องไม่ลืมพระคุณพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนครูด้วย เรามีความรู้ได้ เพราะมีครูอบรมสั่งสอนด้วยความรัก ส่วนสถานศึกษาจะช่วยเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ให้บ้านเมืองไทย มีความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี

นอกจากนี้ ขอฝากแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้ตามกาลเทศะ 4 ส่วน คือ Protocol: มีระเบียบวิธี, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Manners:มารยาทจรรยา, Education การศึกษา (Education)
ซึ่งหากสามารถผสานทั้ง 4 ส่วน เข้ากับการทำงาน การดำรงชีวิต เราก็จะมีสถานศึกษาที่ดี และประเทศก็จะน่าอยู่ สงบร่มเย็นมากขึ้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ภาพ
14/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
  431 ภารกิจที่ ม.แม่โจ้, รร.พิงครัตน์, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  413 บรรยายการประชุมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเชีย ที่อุดรธานี
  401 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเตศรีราชา
  397 ผลประชุม ก.พ.อ. 7/2560
  387 การผลิตกำลังคนและนวัตกรรมอุดมศึกษารองรับ EEC
  384 มรภ.อุบลราชธานี จัดหลักสูตรสุขภาวะเป้นฐาน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ