.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 483/2560
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 12 กันยายน 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 33/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

การลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคกลาง

ที่ประชุมได้รับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ รวมทั้งจะได้พบปะประชาชนเพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับกำหนดการภารกิจการลงพื้นที่ติดตามงานของรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 มีดังนี้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

1. รมว.ศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- 09.30 น. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ม.ทับแก้ว) อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- 10.30 น. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- 14.00 น. มอบนโยบายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)/อนุกรรมการทุกคณะ/บุคลากร ศธจ. สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

2. รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
- 14.00 น. ติดตามงานนโยบายด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ณ กศน.ตำบล ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

3. รมช.ศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)
- 08.30 น. การวิจัยและพัฒนาการเพาะอาหารสัตว์น้ำ/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
- 10.30 น. STEM Education สู่ประเทศไทย 4.0/บรรยายศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
- 14.30 น. บรรยายศาสตร์พระราชา/เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

- 07.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป/นั่งรถรางล้อยาง ชมเกาะเมือง (อุทยานประวัติศาสตร์) ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ
- 09.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้อง 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
- ช่วงบ่ายภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม ครม.สัญจร คณะรัฐมนตรีจะร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา


แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund)

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 และมาตรา 258 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะพูดถึงแหล่งที่มาของเงินกองทุน เช่น มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เปิดช่องให้หาเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล การรับเงินบริจาคจากภาคเอกชน โดยมีการลดหย่อนภาษีให้ เป็นต้น

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมองค์กรหลัก ขอให้ครู ผู้บริหารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุน ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) www.onec.go.th เพื่อนำความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างดังกล่าวต่อไป


การหารือถึงการขอแบ่งใช้พื้นที่ร่วมกันของหน่วยงานใน ศธ.ย่านเอกมัย

ที่ประชุมได้หารือประเด็นที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในการขอแบ่งใช้ที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการย่านเอกมัย เพื่อลดความแออัดและประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงาน คือ สสวท., ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (สำนักงาน กศน.), โรงเรียนดาราคาม (สพฐ.)

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบและได้พิจารณาข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน จึงมอบให้นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการหารือร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สสวท. - สำนักงาน กศน. - สพฐ. โดยขอให้ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมร่วม แล้วนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักพิจารณาภายในปีนี้


ตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
13/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
  457 ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
  453 แถลงข่าว 1 ศตวรรษธงชาติไทย
  430 ผลประชุมองค์กรหลัก 31/2560
  424 นำนักเรียนโอลิมปิกเข้าพบนายกฯ
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
  418 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
  417 รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่
  409 ผลประชุมองค์กรหลัก 29/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ