.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 478/2560
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop)


จังหวัดนครราชสีมา - คุณธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษาบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop) กลุ่มผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการสำนัก ของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Leadership Institute: CPLI) อำเภอปากช่อง

คุณธาดา เศวตศิลา กล่าวว่า ในนามของ C.P.Group ที่ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 128 คนที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งได้นำหลักสูตร Action Learning มาใช้ในการฝึกอบรม พร้อมทั้งฝากข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด แต่ในการทำงาน ขอให้ทำด้วยความรักในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน เพื่อนร่วมงาน และคนทุกคนที่จะก้าวไปพร้อมกันกับเรา

จากกิจกรรมในวันสุดท้ายที่ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยปัญหาร่วมกับนักเรียน ทำให้เห็นว่าหากผู้บริหารทุกท่าน แม้จะอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ตาม แต่เมื่อถอดหัวโขนหรือให้ลืมไปว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่สูง ก็จะทำให้เรานั่งคุยและฟังเด็กนักเรียนด้วยความรัก ความอ่อนโยน ร่วมชี้แนะเพื่อต้องการให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

เพราะฉะนั้น หากเราทำงานใด ๆ ด้วยความรัก มีความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงานซึ่งกันและกัน มีเครือข่ายการทำงาน ยิ่งจะทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงฝากให้ท่านช่วยกันสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น แม้เพียง 10% ของประชากรชาวไทย หรือ 7 ล้านคน โดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นผู้บริหารและครู ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเร็ว เพราะจะมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก

จึงฝากให้ช่วยกันสร้างเด็กให้มีนิสัยที่ดีที่เกิดจากการกระทำที่ถูกต้อง โดยทำด้วยความรักและถอดหัวโขนในการทำงาน พร้อมทั้งน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ "ครูรักเด็กและเด็กรักครู" มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะในหลวงของเรา "รัก" ประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไข

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร C.P.Group ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวนมากในจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดอบรมแบบข้ามแท่งที่นำผู้บริหารระดับ 9 ทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการมาเข้ารับการอบรมร่วมกัน และมีผลที่ดีต่อการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งหลักสูตร Synergy Program ของ C.P. เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างผู้นำองค์กรและเน้นการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ส่วนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในครั้งต่อไป คาดว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่ รวมทั้งศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัดที่จะได้รับเกียรติเข้ารับการอบรมในสถานที่อบรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้

หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง เป็นการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" ที่แท้จริง

 

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผู้เข้ารับการอบรม

ศิริพร ศิริพันธ์  "รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ดี ในสถานที่ใหญ่โต"
ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล "ภูมิใจที่ได้มาเข้ารับการอบรมใน CPLI ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารทุกแท่ง ทำให้รับทราบและเข้าใจเรื่องงานของเขตพื้นที่การศึกษามากขึ้น"
ยุพิน บัวคอม  "ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ จะนำไปขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป"
พิสิษฐ์ ชดกิ่ง  "ขอบคุณที่มีโอกาสได้มาเห็นการทำงานของ CP ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการอบรมเป็นอย่างมาก จะได้นำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เครือข่ายทุกหน่วยงานไปปรับใช้ เพื่อเป็นการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันต่อไป"
ประยูร หรั่งทรัพย์  "การอบรมครั้งนี้ ก่อให้เกิด Vision ใหม่ ๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เด่นยิ่งขึ้น"
มงคลชัย สมอุดร  "ขอบคุณ CP และ สพฐ.ที่จัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่รับราชการ ได้ชื่นชมวิธีคิด และจะนำประโยชน์เพื่อกลับไปทำงานร่วมกัน แชร์วิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อการศึกษาต่อไป"

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
9/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  477 ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาฯ จ.กาญจนบุรี
  475 การอบรมครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
  471 นำผู้ปกครองเข้าเยี่ยมนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  469 เปิดการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  468 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ