.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 477/2560
รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ของจังหวัดกาญจนบุรี


จังหวัดกาญจนบุรี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมกว่า 50 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อพบปะและหารือทำความเข้าใจกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ “3 พื้นที่ 5 ภารกิจ” ตามโครงการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (Education Dimension : Development of the Special Economic Zones to lead Thailand towards Stability, Prosperity and Sustainability) ที่จะจัดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ที่จังหวัดชลบุรี

ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศ มีความเกี่ยวข้องใน 2 ภารกิจหลัก คือ

1) การจัดทำแผนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (Kanchanaburi Special Economic Development Zone) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคนดี มีคุณภาพ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งประกอบด้วย 2 ตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ต.แก่งเสี้ยน และ ต.บ้านเก่า เพื่อให้เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพใน 4 ด้าน คือ นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตรกรรม และการค้าผ่านแดน โดยดำเนินงานด้วยกลยุทธ์สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนโครงการพื้นฐาน สนับสนุน SMEs และลงทุนต่อเนื่อง และจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

 

2) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกแถบเทือกเขาตะนาวศรี (นอกจากจังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง) ที่มีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชากรพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนดี มีคุณภาพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียง” เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีทักษะอาชีพ การทำงานสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

จากการประชุมร่วมกันครั้งนี้ เห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีสามารถดำเนินการได้ตามกรอบงาน มีความร่วมมือ ร่วมใจ และบูรณาการการจัดทำแผนในระดับน่าพึงพอใจ แต่เมื่อมีแผนที่ดีแล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย จึงจะเกิดผลสำเร็จ ดังนั้นการนำแผนไปสู่ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักให้มาก และในฐานะที่ กศจ. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่สำคัญในระดับพื้นที่ เชื่อว่าจะสามารถนำแผนที่ดีที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย พร้อมสร้างการรับรู้ในทุกระดับให้ครบถ้วน ทั้งระดับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ระดับหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ไปจนถึงชุมชนสังคม ให้มีความเข้าใจถึงงานการพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ของจังหวัดให้ก้าวไปข้างหน้าได้ และขอให้ใช้จุดแข็งและโอกาสในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เป้าหมายสุดท้ายของผู้เรียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, เป็นคนดีมีคุณภาพ จิตสาธารณะ, น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ และมีทักษะชีวิต

สำหรับผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี มีบางประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน 4 โรงเรียนนำร่อง (โรงเรียนเทพมงคลรังษี, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว, โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม, โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย) เช่น
       - การพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างอาชีพ ทำให้เห็นคุณค่าของสังคมชุมชน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
       - เพิ่มวิชาการเรียนรู้ อาทิ วิชาสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจ ชั้น ม.1, วิชาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้น ม.2, วิชาการท่องเที่ยวและการจัดการสินค้าเกษตร ชั้น ม.3, วิชาเศรษฐศาสตร์กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้น ม.5 เป็นต้น พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
       - จัดการศึกษาเรียนร่วม (หลักสูตรทวิศึกษา) ในสาขาการบัญชี, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์ เป็นต้น
  - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน อาทิ การจักสาน, การค้าออนไลน์, นาฏศิลป์, ก๋วยเตี๋ยวห้วยน้ำขาว-ทวาย, การแปรรูปกระเจี๊ยบ, ช่างอัญมณี

 • การอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในวิชาสามัญและหลักสูตรระยะสั้น รองรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนระบบโลจิสติกส์ รองรับการค้าขายผ่านด่านถาวรชายแดน อาทิ ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนในบริเวณแนวชายแดน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพ การค้าขายแก่ประชาชนในตำบลต่าง ๆ พร้อมฉายหนังกลางแปลงสารคดีความรู้ พระราชกรณียกิจ ส่งเสริมความรักชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชน ตลอดจนตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชายแดน ส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาอบรมนักประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชน ชุมชน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากที่ประชุมในการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องวิชาการหรือการมีอาชีพเท่านั้น แต่ควรเน้นการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

 • การเตรียมความพร้อมหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้สมบูรณ์

 • การยกระดับจุดแข็งให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและการบริการ อาทิ พัฒนานวดแผนโบราณเป็นศูนย์สปา การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

 • การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี อาทิ สายเคเบิ้ลส่งสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น

 • การนำต้นแบบการดำเนินงานหรือโมเดลที่ดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิ สตูลโมเดล แก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
9/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  475 การอบรมครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
  471 นำผู้ปกครองเข้าเยี่ยมนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  469 เปิดการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  468 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ