.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 474/2560
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานต่อ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา ซึ่งแนวคิดหลักของการจัดงานดังกล่าวจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพความจำเป็นในการรู้หนังสือของสังคมโลกในปีนั้น ๆ

สำหรับปีนี้ แนวคิดหลักในการจัดงาน คือ Literacy in a Digital World หรือ “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” เป้าหมายสำคัญมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชนที่ยังขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ต่าง ๆ รวมถึงทักษะและสมรรถนะจำเป็น ที่นำทางให้สามารถหลุดพ้นจากสภาพการเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับยุคสมัย และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนอย่างจริงจังต่อไป

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อไปสู่ประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ โดยรัฐบาลได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกระดับ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นคนไทย 4.0 ที่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายภายใน 3-5 ปี นับจากนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในสังคมยุคนี้ การรู้หนังสือของประชาชนแค่เพียงอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น คงไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตให้มีความสุข ก้าวทันโลก สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว รู้เท่าทันและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพให้ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ การร่วมกันสร้างมโนทัศน์และวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้หนังสือให้เป็นเอกภาพ เพื่อผนึกพลังในการขับเคลื่อนโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตลอดจนองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นแกนเชื่อมโยงที่สำคัญในระดับนานาชาติของประชาคมโลก ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสังคมโลกยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง และยังช่วยแก้ปัญหาการเกิด “วิกฤตความไร้เดียงสาทางสารสนเทศ”  (Information Illiteracy Crisis) ที่เป็นวิกฤตการรู้หนังสือในยุคศตวรรษที่ 21 ของพลเมืองโลกและพลเมืองไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะสารสนเทศ สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีจริยธรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ การปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จของประเทศ อาจเริ่มต้นจากความพยายามในการทำให้คนไทยเป็นผู้รู้หนังสือที่เรียกว่า “Information Literate Person” ก็เป็นได้


ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
PR กศน.: ถ่ายภาพ
8/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  466 ผลประชุม กช. 3/2560
  447 ผลประชุม ก.ค.ศ. 13/2560
  437 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการบริหารงานในภูมิภาคและ กศน. ที่นครราชสีมา
  432 การประชุมสภาลูกเสือไทย ปี 2560
  428 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ 1/2560
  408 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2560
  407 ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
  400 บรรยายคุณธรรม ที่ รร.วัฒนาวิทยาลัย
  391 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 5/2560
  371 ผลประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 3/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ