.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 473/2560
รมว.ศธ.ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมการวางแผนพัฒนาโครงการเมืองการศึกษาอมตะ (AMATA EDUTOWN@EEC) เพื่อรองรับสถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี


รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการวางแผนพัฒนาโครงการเมืองการศึกษาอมตะ (AMATA EDUTOWN@EEC) เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (AMATA Smart City) และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งนโยบายการพัฒนาพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่สถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

วันนี้ (8 กันยายน 2560) เวลา 10.40 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อพบปะหารือกับคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการวางแผนพัฒนาโครงการเมืองการศึกษาอมตะ (AMATA EDUTOWN@EEC) เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

การพบปะหารือครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ จากการเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม มาเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (AMATA Smart City) ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาโครงการเมืองการศึกษาอมตะ (AMATA EDUTOWN) เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ EEC

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้เชื่อมั่นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความพร้อมในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีสถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและมีความสำคัญต่อการรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในอนาคต


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
8/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
  431 ภารกิจที่ ม.แม่โจ้, รร.พิงครัตน์, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  413 บรรยายการประชุมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเชีย ที่อุดรธานี
  401 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเตศรีราชา
  397 ผลประชุม ก.พ.อ. 7/2560
  387 การผลิตกำลังคนและนวัตกรรมอุดมศึกษารองรับ EEC
  384 มรภ.อุบลราชธานี จัดหลักสูตรสุขภาวะเป้นฐาน
  359 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  358 "ปริยดา"เผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ