.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 470/2560
รมช.ศธ.".ล.ปนัดดา ดิศกุล" กล่าวให้โอวาทและมอบรางวัลการแข่งขันโต้วาทีเยาวชนอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 50 ปี ASEAN


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของรัฐบาล เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัล “การโต้วาทีสิทธิมนุษยชนเยาวชนอาเซียน” และ “การนำเสนอและโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา” เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในนามของรัฐบาลไทย ขอบคุณคณะผู้จัดงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่นี้ได้สำเร็จอย่างงดงาม โดยเชื่อว่ากิจกรรมโต้วาทีจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนฝึกฝนการทำกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งการพัฒนา mind set ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีประชาคมอาเซียนแล้วยังสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้านอย่างยั่งยืนด้วย

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลให้กับเยาวชนอาเซียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศไทย จำนวน ๔ ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

๑. รางวัลการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนอาเซียน จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

   ๑.๑ เยาวชนจากอินโดนีเซียในการโต้วาทีหัวข้อ ASEAN should NOT establish a Human Rights Court that can issue enforceable judgments
   ๑.๒ เยาวชนจากฟิลิปปินส์ในการโต้วาทีหัวข้อ Economic growth, and not human rights, must be the key goal of ASEAN development
   ๑.๓ เยาวชนจากประเทศไทยในการโต้วาทีหัวข้อ To promote women’s rights, a quota system to include equal proportion of women should become mandatory
   ๑.๔ เยาวชนจากสิงคโปร์ในการโต้วาทีหัวข้อ Citizens of ASEAN should have the right to work in all Member States
   ๑.๕ เยาวชนจากฟิลิปปินส์ในการโต้วาทีหัวข้อ Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation

๒. รางวัลภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒ รางวัล (รางวัลละ ๓ คน)

๓. รางวัล Best Team Presentation ในกิจกรรมการนำเสนอแบบกลุ่มระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ ASEAN & Human Rights in My (Our) Mind จำนวน ๓ รางวัล (รางวัลละ ๖ คน)

๔. รางวัล Best Speaker และ Second Best Speaker ในกิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ ญัตติ (Motion) ได้แก่

   ๔.๑ ญัตติที่ ๑ To promote women’s rights, a quota system to include equal proportion of women should become mandatory ได้แก่ Best Speaker นางสาว นพเก้า เจริญพระธรรมดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Second Best Speaker นางสาว ญาณิสรา กอวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
   ๔.๒ ญัตติที่ ๒ Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation ได้แก่ Best Speaker นางสาว ไปรยา วังปีติ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา Second Best Speaker เด็กหญิง มะเคล่า คาแวน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประเทศไทยในการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปีประชาคมอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้กับคนไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนอาเซียน โดยประเทศไทยจะได้รายงานการจัดกิจกรรมนี้ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ที่มีกำหนดจัดช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย ต่อไป


ข่าวโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ภาพ สำนักงานรัฐมนตรี
เผยแพร่ 8/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ