.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 469/2560
ศธ.-
C.P.Group จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop)
กลุ่มผู้บริหารระดับต้นของ ศธ.-ผู้อำนวยการสำนัก และ ผอ.สพป./สพม.


จังหวัดนครราชสีมา - กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Group) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้เกิดพลังขององค์กร รวมทั้งการเสริมสร้างพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการสำนัก ของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Leadership Institute หรือ CPLI) อำเภอปากช่อง

คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานพิธีเปิด กล่าวตอนหนึ่งว่า Action Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้สำคัญที่นำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำมาใช้ในองค์กรกว่า 6 ปีแล้ว ซึ่ง Action Learning ที่ดีที่สุดก็คือ "ต้องกลั่นกรองจากตัวจริงเสียงจริงของผู้บริหาร" การอบรมครั้งนี้ท่านอาจจินตนาการตัวเองให้เป็นนักเรียน โดยรอบห้องจะมีกล้องบันทึกไว้ทั้งหมด เปรียบเสมือนเป็นกระจกสะท้อนให้ท่าน เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มทรู ก็ต้องมีบทบาทในการอบรมในลักษณะนี้มาแล้วเช่นเดียวกัน เพื่อเน้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม ทลายไซโล สร้างความผูกพันของบุคลากรทุกระดับให้เกิดขึ้นเป็นค่านิยมองค์กร (Core Values) ที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรต่อไป

ในความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ช่วงปลายปีที่ผ่านมา C.P. ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork for  education: Transformation Ministry of Education in collaboration with C.P. Group) ภายใต้คอนเซ็ปท์  "MOE One Team" เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้เกิดพลังขององค์กร (Synergy) รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล (Effective Team Building Skill) ตลอดจนทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership Skills in the 21st Century) โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงสุดของทั้งสององค์กร คือ C.P. และกระทรวงศึกษาธิการ (รวมทั้งรัฐมนตรี) มาทำ Action Learning ร่วมกันก่อน  จากนั้นจึงขยายผลการอบรมไปยังระดับสถานศึกษา เริ่มจาก 20 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาทำเวิร์คช็อปร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน จำนวน 4 ครั้ง โดยแต่ละโรงเรียนจะมีทั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ มานั่งทำ Action Learning โต๊ะเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกันที่เรียกว่า Reflection หรือกระจกส่องซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับการอบรมครั้งนี้ที่เราจะเป็นกระจกให้ท่านได้เห็นถึงศักยภาพ (Potential) ของตนเอง เพราะท่านที่เข้าอบรมทุกคนจะเป็นอนาคตของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

คุณธาดา ยังได้กล่าวถึง Action Learning* คือ "กระบวนการของการรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ" พร้อมทั้งได้อธิบายถึงสูตรของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติว่า การเรียนรู้ของคนจะเกิดขึ้นโดยมีสมการ L = P+Q+R คือ การเรียนรู้ (Learning) เกิดจากความสัมพันธ์ของความรู้ที่เคยรับรู้หรือเกิดขึ้นมาแล้ว (Programmed instruction) รวมกับการสอบถาม (Questioning) และการคิดไตร่ตรองสิ่งใหม่ ๆ (Reflections)

ดังนั้น กระบวนการของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กร การผลักดันจากผู้บริหารของกลุ่มงาน เพราะแนวคิดนี้ต้องใช้เวลาในช่วงระหว่างวันทำงานมาพูดคุยตกลงร่วมกัน  ซึ่งแนวคิดของการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ ถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในองค์กร เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในทีม

สำหรับการอบรมในช่วงบ่าย มีคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการอบรมและตอบคำถามจากสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับ Development & Action Learning ซึ่งแบ่งเป็น 22 กลุ่ม เช่น ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ส่วนโปรแกรมที่เหลือของการอบรมครั้งนี้ จะเป็นเวิร์คช็อปตามหลักสูตร คือ Humans are Underrated Change Formula, Old Way/New Way Force Ranking Individual Presentation, 360 Feedback CSR with School Children (MOE Team brings school children) และ AAR & Reflections

ส่วนพิธีปิดการอบรมในวันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 11.30 น. มีคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสององค์กรให้เกียรติเข้าร่วม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
7/9/2560
ภาพเพิ่มเติม  facebook: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

*
อ้างจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  468 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ