.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 468/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย "น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่า บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"


จังหวัดราชบุรี - เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง "น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่า บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย" ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, นายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 600 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงเรียน และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นตราประจำโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทยและลูกหลานเยาวชนหาที่สุดมิได้

พร้อมขอชื่นชมโรงเรียนที่ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหล่อหลอมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้เป็นอัตลักษณ์ประจำตัวลูกหลานเยาวชนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่นี่จากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการดำเนินงานสอดคล้องกับกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องความพอเพียง ความกตัญญกตเวทิตา ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จากการพบปะพูดคุยกับนักเรียน พบว่าสิ่งที่โรงเรียนดำเนินงานมาถูกทิศถูกทางแล้ว และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนกับลูกหลานเยาวชน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อธิบายผลงานนิทรรศการ วิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างฉะฉาน ในขณะเดียวกันก็มีกิริยามารยาท ท่วงท่าที่เรียบร้อย สง่างามอีกด้วย

ในส่วนของครูอาจารย์ เชื่อว่ามีความรักและทุ่มเทต่อศิษย์อย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ก็ต้องการฝากกรอบแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้ตามสมควรแก่กาลเทศะ กล่าวคือ Protocol: กฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่นำวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบรัดกุม, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Education: หมั่นศึกษาหาความรู้, Manners การมีมารยาทที่ดี

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเชิญชวนทุกคนร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งช่วงใกล้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมหรือสถานศึกษาคุณธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อคุณงามความดีจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อลูกหลานเยาวชนให้มีความสุข ความสำเร็จ ตลอดจนมีความขยัน หมั่นศึกษา และเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองในที่สุด

นางสาวจันทิมา ชัยสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า "การได้รับฟังบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการศึกษาของไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้บ้านเมืองดี คนไทยมีความสุข หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และจะนำคำสอนของพระองค์หรือศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับชอบต่อหน้าที่ในการเรียน และความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเรียนในระดับอุดมศึกษา"

นายกิตติพิชญ์ มณฑิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า "จะนำศาสตร์พระราชาที่โรงเรียนปลูกฝัง และจากการรับฟังบรรยายครั้งนี้ไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยแตกต่างจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความเข้มข้นทางวิชาการและต้องเรียนหนักขึ้น จึงต้องอาศัยความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นอดทนสูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็จะสูงตามไปด้วย ผมจึงตั้งใจจะใช้จ่ายอย่างประหยัดและรอบคอบมากขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน และที่ผ่านมาก็พยายามที่จะช่วยเหลือกิจการและงานของทางบ้านในช่วงวันหยุดด้วย นอกจากนี้ จะพยายามหมั่นฝึกฝนทักษะด้านกีฬาเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาที่ดีและเก่งต่อไป"


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ