.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 466/2560
ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภายหลังการประชุม รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แถลงผลการประชุม โดยสรุปดังนี้

รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน "เชียงใหม่โมเดล"

ที่ประชุมได้รับทราบแนวทาง "การพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Private Education  Model)" ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาเอกชนในแต่ละบริบทของแต่ละจังหวัด ที่สามารถให้หน่วยงานทางการศึกษาเอกชนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางพัฒนาได้

"เชียงใหม่โมเดล" ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า "การศึกษาเอกชนเชียงใหม่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล" พร้อมกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ

1) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และบูรณาการวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจัดการเรียนรู้

2) พัฒนาผู้บริหารด้านภาวะผู้นำทางการศึกษาและการบริหารจัดการ ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู ผู้บริหาร ให้จัดการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในระดับสากล

โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวตอบโจทย์เป้าหมายที่จะเกิดกับผู้เรียน 7 ด้าน คือ

1) ทักษะด้านเทคโนโลยี

2) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

3) การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

4) ทักษะด้านนวัตกรรมและการผลิตชิ้นงาน

5) ทักษะด้านการเรียนรู้และการคิดชั้นสูง มีคะแนน O-NET และ PISA เพิ่มขึ้น

6) ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ ภาษาเพื่อนบ้าน

7) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และ Growth Mindset

ทั้งนี้ เชียงใหม่โมเดลได้กำหนดกลยุทธ์ใหม่ในปี 2560-2564 ว่า "Quality in Diversity" ที่จะดำเนินการภายใต้แนวคิด 4S คือ

  • Support (ส่งเสริมสนับสนุน) แผนนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเอกลักษณ์คุณภาพของแต่ละโรงเรียน

  • Strenghten (ทำให้เข้มแข็ง มีพลังมากขึ้น) โดยมีการสร้างจุดเด่น ความเชี่ยวชาญพิเศษ และลบจุดอ่อน หรือก้าวข้ามข้อจำกัด

  • Share (ช่วยเหลือ แบ่งปัน) ดูได้กำหนดให้มี Best Practice ตามศักยภาพของโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ

  • Sustain (รักษาไว้ ค้ำจุน ดำรงอยู่ต่อไป) ดูได้ดำเนินการจัดทำแผนติดตาม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบความเข้มแข็งของ IQA และการพัฒนาที่ยั่งยืน


รับทราบผลการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ของ สช.

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องการให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีส่วนสำคัญในการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับประเทศไทย 4.0 โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

  • ศึกษาแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ

  • การเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ เพื่อหาแนวทางและหลักเกณฑ์การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  • การพัฒนาการจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับบทบาทและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน

  • การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง

  • จัดทำและปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนอกระบบ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และกำหนดเป็นร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ ในการใช้สื่อการสอนในบางวิชาเป็นภาษาต่างประเทศ


เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เปิดกว้างมากขึ้น

ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีวงเงินกว่า 700 ล้านบาท โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมามีเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนที่สามารถกู้เงินจากกองทุนได้ จึงต้องการให้กองทุนนี้เปิดกว้างสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอุดหนุนด้วย โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้ที่ดูแลกองทุนฯ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ


● เห็นชอบในหลักการแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 100%

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ เพราะในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนสามัญของเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐร้อยละ 70 จำนวน 3,034 แห่ง ที่ได้รับการอุดหนุนนมโรงเรียนทุกคน แต่มีเพียงนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือเด็กที่มีความยากจนที่ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน ที่ประชุมจึงได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันด้วย โดยเน้นย้ำว่าการดำเนินการต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย และต้องไม่แบ่งแยกว่าเป็นโรงเรียนรัฐหรือเอกชน ให้คำนึงถึงการดูแลเด็กเป็นเรื่องสำคัญ โดยให้เร่งนำเรื่องนี้ไปหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อไป


● หารือแนวทางการฝึกอบรมครูเอกชน

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการฝึกอบรมครู ซึ่งขณะนี้ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับคูปองในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาทต่อปี จึงต้องการให้ สช. รับข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณา เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันด้วย


หารือผลกระทบการแยกอาชีวะเอกชน

ที่ประชุมได้หารือถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ หลังจากที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้แยกตัวออกจาก สช. ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดย รมว.ศึกษาธิการ จะได้หารือกับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในโอกาสต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
6/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  447 ผลประชุม ก.ค.ศ. 13/2560
  437 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการบริหารงานในภูมิภาคและ กศน. ที่นครราชสีมา
  432 การประชุมสภาลูกเสือไทย ปี 2560
  428 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ 1/2560
  408 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2560
  407 ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
  400 บรรยายคุณธรรม ที่ รร.วัฒนาวิทยาลัย
  391 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 5/2560
  371 ผลประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 3/2560
  368 ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ