.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 465/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักเรียน รร.สตรีนนทบุรี


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 โดยนายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การมาพบปะกันในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ ขอฝากลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีในการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ โพสต์อย่างมีสติ ไม่โพสต์ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่แชร์ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงการใช้คำพูด ต้องคิดไตร่ตรองให้ดี และมีความยับยั้งชั่งใจก่อนจะพูดออกไป เพราะก่อนพูดตัวเราเป็นนายคำพูด แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดจะกลายเป็นนายเรา

ในเรื่องของศาสตร์พระราชา ขอฝากลูกหลานนักเรียนในการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นคุณงามความดีที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ซึ่งให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตน คบคนด้วยความดี มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา และต่อผู้มีพระคุณ

ม.ล.ปนัดดา ได้เสนอกรอบแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวม กล่าวคือ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ เพราะการอยู่ในสังคมนั้นเราต้องรู้จักพิธีการในการดำรงชีวิต, Etiquette คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ, Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การหมั่นศึกษา ขวนขวายหาความรู้

"น้องบูม" นางสาวธมลวรรณ สว่างโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ได้ตอบคำถาม ม.ล.ปนัดดา เกี่ยวกับตัวชี้วัด 5 ข้อของโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างถูกต้อง โดยมีความเห็นส่วนตัวว่า "ความรับผิดชอบ" เป็นเรื่องที่ตนเองให้ความสำคัญมาก เพราะเมื่อเราเติบโตขึ้น ความรับผิดชอบของตัวเราก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน และความรับผิดชอบต่อครอบครัว

การได้ฟังบรรยายในวันนี้ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม โดยตั้งใจจะนำแนวคิดและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยขยายผลไปสู่เพื่อนต่างโรงเรียน พ่อแม่ และญาติพี่น้องต่อไป


อิทธิพล รุ่งก่อน/บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  461 เวิร์คช็อปทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัด ที่นครนายก
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ