.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 462/2560
รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) บรรยายแก่
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ขอนแก่น และบรรยายพิเศษ "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


จังหวัดขอนแก่น - เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่และบรรยายพิเศษ "การเป็นข้าราชการที่ดี" ในการประชุมพัฒนาข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น จากนั้นพบปะสนทนากับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีผู้บริหารที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วม อาทิ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.เขต 25, นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น, นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ขอนแก่นทั้ง 305 ท่าน เพราะการเข้ารับราชการถือเป็นเกียรติยศ ความภาคภูมิใจทั้งตนเองและครอบครัว จงมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทุ่มเทในความรับผิดชอบใหญ่หลวงในหน้าที่ราชการทางการศึกษา สนองพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ถือเป็นความจำเป็นที่ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงควรให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อลูกศิษย์แล้ว ครูคือผู้เป็นมิตรแท้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้กับศิษย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ศิษย์ จึงขอให้ครูบรรจุใหม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ศิษย์ และฝากหน่วยงานต้นสังกัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตราชการ รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการแก่ครูบรรจุใหม่

สำหรับการเยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนั้น  ม.ล.ปนัดดา ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมว่า ถือเป็นภารกิจของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ความสำเร็จ นอกจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง สังคมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยังมีภาระหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อหวังให้ลูกหลานเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ที่เราทุกคนนอนตาหลับ สังคมมีความเจริญ หมดความห่วงใย คุณธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ว่าด้วยความคิดและการกระทำ ความมีสติรอบคอบ ความรับผิดชอบชั่วดี ความเพียร ความมีไมตรีจิตของคนไทย ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความสุภาพ ความซื่อตรง ความกตัญญูรู้คุณบรรพชน และกับพฤตินิสัยที่เรียกว่า ปากกับใจและการกระทำที่ต้องตรงกัน สังคมย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นตามมา

นอกจากนี้ ฝากถึงลูกหลานนักเรียนในการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม เพราะบุพการี ครูอาจารย์ สอนเราทุกคนมาแต่เด็กว่า เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ต้องมีความจงรักภักดี มีความรู้รักสามัคคี มีความกตัญญูกตเวที มีความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ และมุ่งมั่นกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจในการครองตน นำพาประโยชน์สุขต่อประเทศชาติ

นางสาวจังคนิภา แก้วกุลชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้กล่าวถึงความประทับใจในการฟังบรรยายครั้งนี้ว่า ในเรื่องของศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อตนเองมาก สามารถน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียร ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นสุภาพชน และความซื่อสัตย์สุจริต และจะนำความรู้ในวันนี้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อนต่างโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้ามาฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย อีกเรื่องที่สำคัญคือการใช้โซเชียลอย่างมีสติ โดยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะโพสต์หรือแชร์ลงไป จะไม่นำความเดือดร้อนและเสื่อมเสียมาสู่ผู้อื่น


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ

4/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  460 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  458 พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี
  433 เปิดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ศธจ.กทม.
  425 เปิดประชุมสัมมนา กศจ.ภาคกลาง
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
  281 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  267 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ