.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 461/2560
ธ.จัดเวิร์คช็อป เพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษใน 35 จังหวัด "พื้นที่ชายแดน-5จังหวัดชายแดนภาคใต้-พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"


จังหวัดนครนายก - เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองนครนายก, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ เรื่อง "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (Education Dimension : Development of the Special Economic Zones to lead Thailand towards Stability, Prosperity and Sustainability) ซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้ ที่จังหวัดชลบุรี

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า จากการที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา พล.อ.สุรเชษฐ์ รวมทั้งคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่พัฒนาพิเศษหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย "3 พื้นที่ 5 ภารกิจ" ครอบคลุม 35 จังหวัดของประเทศ กล่าวคือ

 • 3 พื้นที่ คือ
       - พื้นที่ชายแดน 27 จังหวัด
  (จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 27 จังหวัด
  แต่ไม่รวมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้)
       - พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา)
       - พื้นที่
  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)

 • 5 ภารกิจ คือ
       - การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
  (27 จังหวัด)
       - การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  (3 จังหวัดในพื้นที่ EEC)
       - การจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  (5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
       - การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  (หนองจิก
  เบตง สุไหงโก-ลก )
       - การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  (10 จังหวัด)

ภายหลังจากที่ได้มีการวางแผนการจัดการศึกษาตามพื้นที่และภารกิจดังกล่าวทั้ง 35 จังหวัดแล้ว พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามหลัก After Action Review: AAR จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการขับเคลื่อนโครงการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจะจัดทำแผนการศึกษาในทุกพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด พร้อมนำสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ แล้วจึงนำเสนอภาพการทำงานให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้าง

การประชุมในขั้นแรกครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับเคลื่อนงานระดับจังหวัดในแต่ละภารกิจ ได้มาทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่พิเศษทั้ง 35 จังหวัด นำไปเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กศจ./กศ.กทม.) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำไปสู่การดำเนินงานขั้นที่ 2 ที่จะมีการประชุมสัมมนาอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ เพื่อจัดทำแผนให้สมบูรณ์พร้อมนำสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงจะนำเสนอภาพการทำงานด้านการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษทั้ง 3 พื้นที่ 5 ภารกิจ ซึ่งเป็นการประชุมขั้นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

พล.อ.สุทัศน์ กล่าวฝากที่ประชุมด้วยว่า เมื่อเราดำเนินการภารกิจต่าง ๆ จนมีความก้าวหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องให้แต่ละจังหวัดมาทบทวนการทำงานว่าทำอะไรไปบ้าง มีส่วนใดต้องเพิ่มเติมหรือคงไว้ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ตลอดจนระดมความเห็นเพื่อวางแผนการทำงานในระยะต่อไปร่วมกัน ซึ่งถือเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Bottom Up กล่าวคือเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เสนอแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดตามความต้องการและบริบทของพื้นที่เอง เพื่อดูแลการศึกษาในทุกมิติให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำถึงแนวคิดการทำงานของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ที่ต้องการให้การจัดทำร่างแผนการศึกษามีความสมบูรณ์มากที่สุด กล่าวคือ "คิดให้ครบ ทบทวนเป็นห้วง ๆ สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง" ซึ่งในเรื่องของการคิดให้ครบ มีความสำคัญมากที่สุด เพื่อให้แผนมีความครอบคลุมทุกมิติด้านการศึกษา ซึ่งแน่นอนว่าแผนแต่ละจังหวัดจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน บางพื้นที่ต้องเริ่มจากการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ บางแห่งต้องการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ก่อน หรือบางแห่งอาจสามารถเดินหน้ารองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ ฯลฯ ในขณะเดียวกันบางจังหวัดได้คาบเกี่ยวกับหลายภารกิจ เช่น จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ทั้ง 3 พื้นที่ ครอบคลุมงานถึง 4 ภารกิจ ทั้งยังขอให้รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาก ๆ เพื่อให้ได้แผนที่ตรงกับความต้องการ นำสู่การขับเคลื่อนได้จริง ที่จะเกิดผลต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการทบทวนเป็นห้วง ๆ ควรดำเนินการเสมอ ทั้งทบทวนระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเมื่อนั้นเราก็จะสามารถสร้างการรับรู้ต่อไปได้ ทั้งการรับรู้ของชาวการศึกษาด้วยกันเอง และสร้างการรับรู้ภาพรวมการดำเนินงานการศึกษาต่อสังคม


อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก, ศึกษาธิการภาค,  ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาจาก 35 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษตลอดการประชุมสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
4/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  445 เปิดงาน H.O.M.E.บ้านรักษ์โลก
  442 พบปะหารือ กพฐ.ชุดใหม่
  440 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.สิรินธรฯ และกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  438 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  436 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านสานพลังประชารัฐและศาสตร์พระราชา ที่นครราชสีมา
  434 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
  429 ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
  427 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่ รร.ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ
  423 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและโรงเรียนคุณธรรมที่อุดรธานี
  415 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม-ศาสตร์พระราชา ที่ รร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ