.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 460/2560
รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) บรรยายในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น


จังหวัดขอนแก่น - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท" ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม อาทิ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13, นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ตลอดจนคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา กศจ.ในภูมิภาค 4 ภูมิภาค โดยได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ในภาคเหนือที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อต้องการให้ กศจ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล เพราะ กศจ.เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ กศจ. 76 จังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร (กศ.กทม.) ให้ความสำคัญกับภารกิจหน้าที่ทุกด้าน เช่น กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด, กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด, กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด, วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ฯลฯ เนื่องจาก กศจ. หลายแห่งยังเสียเวลาไปกับการบริหารงานบุคคลด้านเดียวมากจนเกินไป

อีกเรื่องที่ ม.ล.ปนัดดา ได้ให้ความสำคัญคือ 'การปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่' โดย กศจ./กศ.กทม. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการปฐมนิเทศ  เพื่อต้องการให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้มาพบปะ รับทราบความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้ครูบรรจุใหม่เป็นต้นแบบที่ยั่งยืน (Role Model) หรือไอดอล ให้แก่ลูกศิษย์ของตนเอง พยายามดูแลสอนสั่งลูกศิษย์ด้วยความเข้าใจ

ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากให้ กศจ.ให้ความสำคัญกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กำชับให้สถานศึกษาช่วยกันฟื้นฟูเรื่องสมาคมครูและผู้ปกครอง, การเรียนการสอนในวิชาภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์, การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ ICT เพื่อการศึกษา, เยาวชนยุคดิจิทัล, การคุ้มกันวัยใส เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0, ศาสตร์พระราชา, การพัฒนาผู้เรียนให้มี "คุณธรรมนำความรู้" ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญมากกับการขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สถานศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง มีสัมมาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไป

ม.ล.ปนัดดา ยังได้เสนอกรอบแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวม กล่าวคือ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ เพราะการอยู่ในสังคมนั้นเราต้องรู้จักพิธีการในการดำรงชีวิต, Etiquette (มาจากรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศส) คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง, Manners การมีจรรยามารยาทที่ดี, Education การศึกษาที่จะผสานได้ทุกเรื่องและเกิดการเชื่อมโยงที่เหมาะสม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ

4/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  458 พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี
  433 เปิดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ศธจ.กทม.
  425 เปิดประชุมสัมมนา กศจ.ภาคกลาง
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  312 บรรยายแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนในการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  305 เปิดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ
  284 ปิดการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่นครพนม
  281 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคอีสานเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  267 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับลาว
  257 แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ