.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๕๖๑/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ต.ค.๒๕๖๐ เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ๙ ราย


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

- รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

- รองศาสตราจารย์สุพัตรา ศิริโชติยะกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

- รองศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

- รองศาสตราจารย์วิภา สุจินต์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

- รองศาสตราจารย์ยุพาพร ไชยสีหา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

- รองศาสตราจารย์ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- รองศาสตราจารย์ประชา นันท์นฤมิต ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

- รองศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม: 1 - 2 - 3 - 4 - 5


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
๓๑/๑๐/๒๕๖๐

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  555 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้ง กก.สภาการศึกษา และเลิกกิจการ 2 มหาวิทยาลัย
  538 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  512 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  501 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  476 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบฯ การตรวจราชการฯ การจัดการศึกษา
  459 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ โอนงบประมาณเพื่อใช้สำหรับกิจการ ศธจ.และ ศธภ.
  389 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  270 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก ตปท.
  264 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 2 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ