.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 560/2560
'ศาสตร์พระราชา จะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' ที่ รร.สามเสนวิทยาลัย


เมื่อบ่ายวันนี้ (30 ต.ค.60) เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชา จะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' และการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามของลูกหลานนักเรียน ณ หอประชุม ร.ร.สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดี ที่ได้เดินทางมาพบปะกับลูกสามเสน ตลอดจนคณะผู้บริหารและครูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอน ไปปรับใช้ในการดำรงตน การเรียน และการทำงาน พร้อมสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน และประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

โดยขอฝากให้ช่วยกันพัฒนาลูกหลานนักเรียน ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในด้านต่าง ๆ อาทิ

- ภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารให้มีความคล่องแคล่ว ชัดเจน ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมหมั่นฝึกฝนด้วยตนเองหรือในชั้นเรียน ในรูปแบบ "Extra reading" ทั้งจากการอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อฝึกการพูด การฟัง การจดจำคำศัพท์อย่างต่อเนื่อง โดยมีสิ่งสำคัญคือต้องฝึกในทุกที่ที่มีโอกาส

- แนวคิดการดำรงตน เพื่อนำไปปรับใช้ตามกาลเทศะต่าง ๆ คือ Protocol: มีระเบียบวิธี, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Manners: มารยาทจรรยา, Education: การศึกษา ซึ่งหากสามารถผสานทั้ง 4 ส่วน เข้ากับการทำงาน การดำรงชีวิต เราก็จะมีสถานศึกษาที่ดี และประเทศก็จะน่าอยู่ สงบร่มเย็นมากขึ้น

- ผู้บริหารต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ารวดเร็ว ซึ่งสถาบันแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ได้ให้ข้อสรุปไว้ในการบรรยายเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาของโลก ว่า ความสำเร็จของการจัดการศึกษาอยู่ที่ "ผู้บริหารสถานศึกษา" ที่จะนำพาหลักชัยการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ หากผู้บริหารมีทักษะการเป็นผู้นำขั้นสูง มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วยมีจริยธรรมจรรยา ก็จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากระดับต่ำไปสู่จุดที่ดีเยี่ยมได้

"รู้ รัก สามัคคี และ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ถือเป็นศาสตร์ที่นำพาความอยู่รอดปลอดภัย อันไม่ตั้งอยู่ในความประมาท สู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย"  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล


กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
31/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
  521 รมช.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  505 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน รร.คุณธรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ