.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 552/2560
รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) พบปะสนทนาผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย' ในวาระฉลอง 100 ปี หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองพระองค์ด้วยหลักทศพิธราชธรรม และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดรัชสมัย 70 ปี พวกเราทุกคนจึงได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีเรื่องที่คล้ายคลึงกันในด้านของ "พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ"

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้นำยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แก่ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักคำสอนและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ศาสตร์ของพระราชา" ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทย ได้แก่ ความเพียร ความซื่อตรง ความวิริยะอุสาหะ ความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตให้เป็นคนดี การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน หลักความรู้ - รัก - สามัคคี และเข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทย จึงได้มีนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ม.ล.ปนัดดา  กล่าวด้วยว่า ได้ฝากให้นิสิตนำหลัก 4 ข้อ ไปปรับใช้ในชีวิต ได้แก่ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ, Etiquette สิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ, Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การพยายามศึกษา ขวนขวายหาความรู้

"อีกทั้งยังได้ขอให้นิสิตควรหาต้นแบบ (ไอดอล) ของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างอย่างยั่งยืนในการสร้างคุณงามความดี ความเพียร ความซื่อตรง ความรักชาติบ้านเมือง นำพาประเทศให้เจริญต่อไปข้างหน้า เพราะอนาคตอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว" ม.ล.ปนัดดา กล่าว


ปกรณ์ เรืองยิ่ง, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธเนศ งานสถิร, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ