.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 550/2560
ศธ.เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับสามเหลี่ยม "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำมิติเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางหลักสร้างโอกาสสำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในแนวทางกลไกประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานระดับภาคดังกล่าว เป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นศูนย์ระดับภาคแห่งที่ 2 ต่อจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 โดยเป็นศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ ที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แต่ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะแตกต่างจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564 นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานดังกล่าว จะช่วยให้การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการมีรายได้ระหว่างเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โดยจับคู่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ (Job Matching) เพื่อรองรับพื้นที่เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

อนึ่ง ในพิธีเปิดอาคารครั้งนี้ มีผู้มีเกียรติจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแขกผู้มีเกียรติกว่า 500 คน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
พงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1
: ถ่ายภาพ
20/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  524 E2E ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
  464 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
  443 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา
  439 ทีมพนมดิน Robot เข้าเยี่ยมคารวะ
  435 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการอาชีวศึกษา ที่นครราชสีมา
  416 ตรวจเยี่ยม Vocational English Camp ที่นครนายก
  406 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2
  405 สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ