.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 549/2560
รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) พบปะสนทนาผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มธ. บรรยายพิเศษ 'ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน' วิทยากรขอขอบคุณในไมตรีจิต


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน' เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC 1002) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า "ศาสตร์พระราชาว่าด้วยความรับผิดชอบทางหน้าที่การงานและการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะหากใครก็ตามขาดความรับผิดชอบชั่วดี ขาดหลักการดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นคุณธรรมจรรยา งานในภาระหน้าที่ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ กลับกลายเป็นความล้มเหลว

นิยามความหมาย 'ความรับผิดชอบ' หมายถึง ภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมงาน ได้แก่ แต่ละผู้แต่ละฝ่าย เรียนรู้และรู้จักการทำงานเป็นทีม ไม่ใช่เป็นลักษณะวันแมนโชว์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันในแต่ละองค์กรในเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อภารกิจที่อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละครั้งก็เป็นได้

หัวหน้าองค์กรจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างหรืออาจเรียกว่าเป็นไอดอลแก่สมาชิกร่วมองค์กร เจตคติของผู้นำองค์กรจะเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกทั้งหลายสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนด้วยความเสียสละเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ไม่เห่อเหิม รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ"

ศาสตร์พระราชา เฉกเช่นที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเป็นแบบอย่างที่งดงามแก่เราทุกคนมาโดยตลอดรัชสมัย ความเรียบง่าย ความประหยัด ความจริงใจ ได้ปรากฏผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จในหลายเรื่องหลายประการ ที่บุคคลโดยทั่วผู้มีความรับผิดชอบควรได้มีความตระหนักและก้าวเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ที่จะทำให้การปฏิบัติงานของแต่ละผู้แต่ละฝ่ายนำพาไปสู่ความสำเร็จบริบูรณ์ ปรากฏเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งแก่ตนเองและองค์กร*


ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 12.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง 'พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ปวงชนชาวไทย' หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า หลักการเป็นผู้บริหารหรือผู้นำที่ดีมีหลายด้าน อาจนำหลักของแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ แมคเคนซี่ได้เดินทางมาสรุปภาพรวมทิศทางการศึกษาของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุด หากผู้บริหารไม่เป็นแบบอย่างที่ยั่งยืน (Role Model) จะทำให้องค์กรยากที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ยิ่งเป็นข้าราชการแล้ว อย่าหลงลืม ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ รำลึกให้มั่นว่า สิ่งที่ท่านทำนั้นคือ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบไปในวันข้างหน้า อีกทั้งต้องน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ที่สำคัญที่ในหลวงรักาลที่ 9 ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทย เช่น การทำความดี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรู้-รัก-สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยิ่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จึงได้มีนโยบาย "โรงเรียนคุณธรรม" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม


นายปกรณ์ เรืองยิ่ง, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
21/10/2560

*เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ