.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 547/2560
รมช.
ศธ.ปนัดดา มอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.ในระดับจังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, อ.ก.ศ.จ., หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนปทุมวิไล โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางปราณี ศิวารมณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ศึกษาธิการภาค, รองศึกษาธิการภาค, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายปกครอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมรับฟังนโยบาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในทุกจังหวัด ทำให้รู้สึกเสมือนได้กลับมารับราชการอีกครั้ง ซึ่งการศึกษามีความสำคัญมาก สังเกตได้จากประเทศที่มีความเจริญ จะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรก เพราะการศึกษาทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างแตกฉาน อีกทั้งครูอาจารย์ถือเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์อย่างมาก

จากการที่ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลของ กศจ. ปทุมธานี ทำให้เห็นว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ได้มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว จึงขอฝาก กศจ.ปทุมธานี ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มเติม อาทิ

● ขอให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม, มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

● ลูกหลานเยาวชนต้องมีเข็มทิศชีวิต หรือมี Idol ที่เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

● ครูอาจารย์อบรมบ่มสอนลูกศิษย์ให้รักงาน สู้งาน ทำงานให้เกิดความสำเร็จ อย่าย่อท้อ

● ส่งเสริมการฝึกอบรมทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีหนังสืออ่านนอกเวลาหรือหนังสืออ่านพิเศษ (Extra Reading) อาทิ หนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

● สนับสนุนให้สมาคมครู-ผู้ปกครอง เป็นช่องทางเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวและสถานศึกษา โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยโรงเรียนดูแลลูกหลานและไม่ปล่อยปะละเลยบุตรหลานของตน

● ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมนำความรู้ ไม่เอาเปรียบคนอื่น

● การอบรมครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะของครู

● ป้องกันและติดตามเด็กที่ออกกลางคัน ไม่ใช่ไม่ดูแลเด็กหรือปล่อยเลยตามเลย ซึ่งจะทำให้เด็กไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิต

● ขอให้ กศจ. บูรณาการงานด้านการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการในจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นต้น

● ร่วมกันป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของลูกหลานนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้น

● ส่งเสริมการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนำสิ่งที่ได้รับฟังและหารือกันเหล่านี้ไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กศจ. ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อจัดการศึกษาให้บังเกิดผลกับเยาวชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด เพราะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงคุณูปการ การที่ได้ทำสิ่งใดให้เกิดมรรคผล จะทำให้ลูกหลานเยาวชนได้ประโยชน์อย่างมาก

นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานว่า จังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาในทุกสังกัด จำนวน 345 แห่ง โดยมีครู 7,468 คน และนักเรียน 162,052 คน ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 0.07

นอกจากนี้ กศจ.ปทุมธานี ได้ดำเนินงานด้านการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี คือ "การศึกษาของจังหวัดปทุมธานี มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเสมอภาคและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" อีกทั้งมีโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ อาทิ โครงการปลูกความสำนึกรักชาติผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย, โครงการอาชีวศึกษาเป็นเลิศและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน, โครงการศึกษาสภาพและผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สภาการศึกษามีหน้าที่ดูแลแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี ที่มีแตกต่างจากแผนการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วง 20 ปีนี้ ประเทศไทยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม มุ่งไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การดำรงชีวิตของคนในทุกช่วงวัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แผนการศึกษาแห่งชาติก็ต้องมองถึงอนาคตด้วย สภาการศึกษาจึงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผนการศึกษาของแต่ละจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน
: ถ่ายภาพ
19/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  543 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ขอนแก่น
  542 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ที่เชียงราย
  534 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
  529 มอบนโยบายการจัดการศึกษาในภูมิภาค ที่สงขลา
  523 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่สงขลาและพัทลุง
  517 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.เชียงใหม่
  511 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  503 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี
  480 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้ ที่สงขลา
  462 บรรยายในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที่ จ.ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ