.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 545/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์วิปร วิประกษิต
    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์
    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ.วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการฯ พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้มีความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวเห็นชอบโครงการจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ที่ประชุมเห็นชอบการนำโครงการจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (อกพอ.วิจัย) นำไปปรับใช้ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงาน บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และกำหนดรูปแบบในการเขียนบทความให้สอดคล้องกันระหว่างแหล่งเผยแพร่ผลงานกับเนื้อหาสถานการณ์ ปัญหา ข้อมูล ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่ต้องการเผยแพร่ รวมถึงเสนอให้มี การปรับปรุงการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องแก้ไขให้มีหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมและเหมาะสม


รับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย แยกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 28 รายรับทราบแนวทางการเก็บข้อมูลและการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับสากล : จัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก โดย The Global Innovation Index (GII)

ที่ประชุมรับทราบการเก็บข้อมูลและการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับสากล โดยใช้ GII หรือดัชนีนวัตกรรมโลก เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการสร้างผลผลิตของแต่ละประเทศ จากการลงทุนทางด้านปัจจัยต่างๆ (Input/Output) โดยแบ่งออกเป็น

  • ปัจจัยการผลิต (Innovation Input Sub Index) 5 หมวด ได้แก่ 1) สถาบัน 2) ทุนมนุษย์และการวิจัย 3) โครงสร้างพื้นฐาน 4) ความก้าวหน้าทางการตลาด 5) ความก้าวหน้าทางการผลิต

  • ผลผลิตของนวัตกรรม (Innovation Output Sub Index) แบ่งเป็น 2 หมวดคือ 1) องค์ความรู้และผลผลิตทางเทคโนโลยี 2) ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลจะต้องเน้นความถูกต้อง และครบถ้วน มีความทันสมัยของข้อมูล ที่ประชุมเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการข้อมูลให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน (Big Data) โดยมอบเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้ดูแลและเก็บข้อมูลเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพต่อไป


กุลวดี ใจยวน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
19/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ