.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 544/2560
ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 ราย


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

     1) นางบุญโฮม ชูสกุล โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผลงานวิชาการ คือ
        1. รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดด้วยกลวิธี D-R-T-A-A เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเอกสารประกอบ
        2. รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเอกสารประกอบ

     2) นายสมพร อ่อนเกตุพล วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  ผลงานวิชาการ คือ
        1. การพัฒนา ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เล่ม 1 - 4
        2. การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า เล่ม 1 - 3 พร้อมเอกสารประกอบ

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

        1) นายสวัสดิ์ แก้วชนะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25  ผลงานวิชาการ คือ
         1. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน พร้อมเอกสารประกอบ
         2. รายงานผลการประเมินโครงการ เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

     2) นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ผลงานวิชาการ คือ
         1. การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมเอกสารประกอบ
         2. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พร้อมเอกสารประกอบ


ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
19/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  539 แต่งตั้งรองเลขาธิการ กคศ.
  516 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 16 ราย
  496 ก.ค.ศ.อนุมัติย้าย ผอ.สพท.44 ราย
  492 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่พระนครศรีอยุธยา
  474 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
  466 ผลประชุม กช. 3/2560
  447 ผลประชุม ก.ค.ศ. 13/2560
  437 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการบริหารงานในภูมิภาคและ กศน. ที่นครราชสีมา
  432 การประชุมสภาลูกเสือไทย ปี 2560
  428 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ 1/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ