.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 543/2560
รมช.
ศธ.ปนัดดา มอบนโยบาย
"การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.ในระดับจังหวัดขอนแก่น"


เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 (โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29) "ฟิตสมอง พิชิต TCAS" ติวเข้มสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นประธานมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 (โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29) "ฟิตสมอง พิชิต TCAS" ติวเข้มสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 (โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29) "ฟิตสมอง พิชิต TCAS" ติวเข้มสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น มีนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการประมาณ 20,500 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เราจึงต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัวเอง เพราะหากคนในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีคุณธรรมจริยธรรม จะยิ่งทำให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว สังคมมีความมั่นคง และผู้คนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ความสำเร็จ ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

"การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ถือเป็นภารกิจของเราทุกคนต้องช่วยกันให้บรรลุสู่ความสำเร็จ นอกจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง สังคมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยังมีภาระหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อหวังให้ลูกหลานเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ที่เราทุกคนนอนตาหลับ สังคมมีความเจริญ หมดความห่วงใย คุณธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ว่าด้วยความคิดและการกระทำ ความมีสติรอบคอบ ความรับผิดชอบชั่วดี ความเพียร ความมีไมตรีจิตของคนไทย ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความสุภาพ ความซื่อตรง ความกตัญญูรู้คุณบรรพชน และกับพฤตินิสัยที่เรียกว่า ปากกับใจและการกระทำที่ต้องตรงกัน สังคมย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นตามมา"  ม.ล.ปนัดดา กล่าว

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ขอให้เยาวชนทุกคนหาความรู้จากหนังสือ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ มีความถูกต้องสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ อย่าเล่นหรืออ่านข้อมูลเฉพาะแต่ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คเพียงอย่างเดียว เนื่องจากบางเรื่องที่โพสต์ หรือแชร์ เราไม่สามารถตรวจสอบที่มาว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่

ในตอนท้าย ม.ล.ปนัดดา ได้มอบรางวัลให้กับนางสาวนันทิชา บุญเมฆ จากโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสามารถตอบคำถามกรอบแนวคิดของสถานศึกษาคุณธรรม และนางสาวสิริกร ชลภาค โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น ที่สามารถแปลเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง


มอบนโยบายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด

เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  อ.ก.ศ.จ. หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้บริหารจากองค์กรหลัก เข้าร่วม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในโอกาสนี้ว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเห็นครูอาจารย์ยุคใหม่ เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ได้เห็น ได้ดู ได้ทำตามในสิ่งที่ดีงาม หากมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่งดงามมากเท่าไร ยิ่งจะทำให้สังคมงดงามมากขึ้นไปด้วย ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ เพราะนักเรียนใช้เวลาในโรงเรียนมากกว่าที่บ้าน

"ความรับผิดชอบ"ตามหลักของแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ได้ให้ข้อสรุปไว้ชัดเจนในการบรรยายที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ผู้บริหารหรือหัวหน้าองค์กรเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดให้คนทั้งองค์กร หากหัวหน้าองค์กรไม่เป็นเป็นตัวอย่างที่ยั่งยืน (Role Model) หรือไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ มีอะไรก็โทษเด็กหรือครู ก็จะทำให้สถานศึกษาแห่งนั้นยากที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น หากผู้บริหารมีทักษะการเป็นผู้นำขั้นสูง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม องค์กรก็จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากระดับต่ำไปสู่จุดที่ดีได้

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ยังฝากให้นำแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี

พร้อมทั้งผลักดันในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี การจัดระบบส่งต่อผู้เรียน เพื่อป้องกันและติดตามการออกกลางคัน การจัดอบรมครูที่เชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การใช้ Social Media อย่างมีความรับผิดชอบ

ม.ล.ปนัดดา ได้แนะนำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักของแมคเคนซี่ 4 ประการ คือ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ Etiquette คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การพยายามศึกษา ขวนขวายหาความรู้


โอกาสที่ได้เดินทางไปมอบนโยบายครั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พร้อมทั้งพบปะ สอบถาม และให้กำลังใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง


อิชยา กัปปา, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
19/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  542 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ที่เชียงราย
  534 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
  529 มอบนโยบายการจัดการศึกษาในภูมิภาค ที่สงขลา
  523 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่สงขลาและพัทลุง
  517 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.เชียงใหม่
  511 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  503 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี
  480 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้ ที่สงขลา
  462 บรรยายในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที่ จ.ขอนแก่น
  460 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ