.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 541/2560
การประชุมองค์กรหลัก ศธ.


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 36/2560 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ

● เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมครั้งนี้ว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งเรื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

  • งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะมีราชวงศ์จากต่างประเทศเดินทางมาเข้าร่วมพิธี 15 ประเทศ ผู้นำประเทศ 21 ประเทศ และรอการตอบรับอีก 4 ประเทศ รวมจำนวนประมาณ 36-40 ประเทศ ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าวยิ่งต้องเข้มงวดมาก ส่วนเข็มที่ระลึกพระราชพิธีดังกล่าว จะเปิดให้จองในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ที่สำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับการออกทุกข์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานคิดวางแผนด้วยว่าจะนำผ้าขาวดำไปไว้ที่ใด โดยขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม

  • มหาวิทยาลัยพระ 2 แห่ง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และค่าเล่าเรียนราคาถูก จึงมีคนสนใจไปเรียนมาก นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ จึงฝากให้กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณากำกับดูแลให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมองค์กรหลักได้มอบหมายให้นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้

  • การชี้แจงข้อมูลข่าวสารของโฆษกแต่ละกระทรวง ซึ่งต้องชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องรวดเร็ว รมว.ศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ประสานงานร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

● เรื่องพิจารณาหารือของ ศธ.

  • การบูรณะปรับปรุงอาคารราชวัลลภ  รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารราชวัลลภ ซึ่งสำเร็จลงได้ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงาน อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในการบูรณะครั้งนี้ ซึ่งงบประมาณยังไม่เพียงพอ รมว.ศึกษาธิการ จึงได้หารือในเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว โดยขอให้ประสานไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย ซึ่งจะหมดอายุบัญชีสอบในเดือนเมษายน 2561 และให้งดใช้มาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยให้จัดสอบกลาง จึงต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุม ก..ศ. เพื่อเตรียมการจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมต่อไป

  • ตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ส่งตัวชี้วัดมาให้ รมว.ศึกษาธิการ และทุกองค์กรหลักพิจารณาแล้ว แต่เห็นว่า สมศ.ต้องไปกำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ในขณะที่นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวได้ชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่เนื่องจากกฎกระทรวงค่อนข้างจะกว้าง ดังนั้นในส่วนของรายละเอียดและแนวปฏิบัติควรเริ่มดำเนินการไว้เลย และนอกจากเรื่องการประกันคุณภาพแล้ว สกศ.ได้จัดทำกรอบมาตรฐานงานกลางที่ครอบคลุมกฎกระทรวงไว้อย่างกว้าง โดยยึดตามมาตรฐานชาติ และจะมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายและมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานต่อไป

  • การขอใช้พื้นที่ร่วมกันของ สสวท. และศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ขณะนี้ สสวท. ได้หารือร่วมกับ สพฐ.แล้วเห็นว่า สสวท.ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวของสำนักงาน กศน. แล้ว จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี


ปารัชญ์ ไชยเวช, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
18/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ