.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 536/2560
รมว.ศธ.เยี่ยมโครงการค่ายอบร​มครูภาษาจีน รุ่นที่ 1


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศาสตราจารย์พิเศษประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนวิทยากร และครูภาษาจีนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 178 คน ให้การต้อนรับและรับฟังการมอบนโยบาย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายชัดเจนในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย จึงได้จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีนในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยคณะครูที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นผู้บุกเบิกของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์เช่นเดียวกับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและการคัดครูที่เข้าร่วมการอบรม เนื่องจากการอบรมในครั้งนี้ได้มีการมีการตรวจเลือดครู กล่าวคือ การทดสอบว่าขณะนี้ครูที่จะเข้ารับการอบรมมีระดับความรู้เป็นอย่างไรด้วย

นอกจากนี้ จากการที่สถานการณ์ในปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลก ทำให้ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญตามไปด้วย  สพฐ.จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลว่ามีครูผู้สอนและนักเรียนที่เรียนภาษาจีนกี่คน เพื่อวางแผนพัฒนาครูภาษาจีนให้มีคุณภาพ เพื่อทดแทนอัตราครูที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปีข้างหน้า เพราะหากเราไม่เตรียมกำลังคนที่มีความสามารถด้านภาษาจีนไว้ในที่สุดเราจะล้าหลัง

ดังนั้น การอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้ครูภาษาจีนพัฒนาตนเองได้ พร้อมทั้งมีแนวทางที่จะขยายผลการอบรมไปยังครูภาษาจีนทั่วประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมให้เปิดห้องเรียนภาษาจีนเพิ่มสำหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ครอบคลุมถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีจีน ซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง และสิ่งที่สำคัญอีกประการคือการเข้าร่วมอบรมนี้ ครูที่เข้าอบรมสามารถนำชั่วโมงที่เข้าอบรมไปนับเป็นผลงานเพื่อเชื่อมโยงกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

สำหรับการพัฒนาภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน ขณะนี้ภาษาอื่น ๆ อาจจะยังไม่สามารถดำเนินการเชิงระบบในลักษณะนี้ได้ แต่ไม่ได้กีดกันการพัฒนาทักษะภาษาอื่น ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถบังคับให้คนเรียนภาษาได้ แต่หากเราค่อย ๆ ชี้ให้คนเห็นว่าภาษานั้นสำคัญ พร้อมกับมีนโยบายในการทำหลักสูตรให้มีมาตรฐาน เช่น การกำหนดว่าเด็กในแต่ละระดับชั้นต้องเรียนรู้อะไร ครูต้องสอนอะไรบ้าง หรือกำหนดให้ชัดเจนว่าควรเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาที่ระดับใด และมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เด็กในแต่ละระดับชั้นควรรู้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาได้

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการคัดเลือกครูจากการอบรมครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นครูที่มีความสามารถ เป็นคนดี มีความประพฤติดี และมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นครูแกนนำในการอบรมครูภาษาจีนในรุ่นต่อ ๆ ไป เช่นเดียวกับครูแกนนำจากการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ที่ขณะนี้กระจายตัวอยู่ตามศูนย์ Boot Camp ทั่วประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการจัดอบรมร่วมกับวิทยากรชาวต่างชาติต่อไป

อนึ่ง โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นโดยคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยได้ทำการคัดเลือกครูภาษาจีน จำนวน 178 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการประเมินความรู้ภาษาจีนในระดับกลาง-สูง เข้าอบรมระหว่างวันที่ 20 กันยายน-21 ตุลาคม 2560 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทย ซึ่งเนื้อหาการอบรมครอบคลุมถึงองค์ความรู้ภาษาจีนทั้งระบบเสียง ระบบคำ ไวยากรณ์ ตัวอักษร เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีนของครูด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
  521 รมช.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  505 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน รร.คุณธรรม
  504 เปิดประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  502 สัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ