.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 525/2560
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศในประเทศไทย

ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ให้สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอน ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างน้อยควรได้รับการรับรองจากการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ คพอต.ให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงดังกล่าว อันเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความสำคัญต่อการรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนด อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ

โดยการจัดหลักสูตรหรือสาขาวิชา ต้องมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ในรูปแบบเดียวกับการจัดหลักสูตรในวิทยาเขตหลัก เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0, สาขาวิชา/ศาสตร์วิทยาการใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ โดยนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ 3 ราย ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร, ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน, นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี เป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ รวมทั้งรายงานผลการพิจารณาต่อ คพอต.


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
10/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
  431 ภารกิจที่ ม.แม่โจ้, รร.พิงครัตน์, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ