.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 524/2560
ศธ.เปิดโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน” รุ่นที่ 2


วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี - เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน" รุ่นที่ 2 (Education to Employment : Vocational Boot Camp) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับภาคเอกชน/สถานประกอบการชั้นนำกว่า 1,700 แห่ง และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 465 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพกำลังคนอาชีวะด้วยหลักสูตรเข้มข้นต่อยอดการสร้างงานใน 7 กลุ่มอาชีพ กว่า 2,000 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน รวมทั้ง พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร สอศ. ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี ซึ่งไม่ว่าจะมองในมุมใด ก็สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาเรียนรู้ทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น

ในส่วนของโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน" มีความสอดคล้องโดยตรงกับพื้นฐานด้านการมีงานทำ มีอาชีพสุจริต ด้วยแนวทางของหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา "สมรรถนะหลัก" ควบคู่กับ "คุณธรรม" เรียกโดยย่อว่า “SEE” ทั้งในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นใน 7 กลุ่มอาชีพ กว่า 2,000 หลักสูตร โดยร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการกว่า 1,700 บริษัท มาร่วมจัดหลักสูตรระยะสั้นเข้มข้น ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง ให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน 465 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ

 

S E E

Skills : ทักษะการทำงาน เกิดจากการที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการหรือสถานการณ์จริง ภายใต้การดูแลของคณะครูและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของเอกชนอย่างแท้จริง

English : ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษในเรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน Echo Vocational สำหรับเด็กอาชีวะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้วย

Ethics : คุณธรรม จะเน้นให้มีการปลูกฝังทางด้านคุณธรรมตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม ตามแนวคิด "Work Hard be Nice” เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ และตรงเวลา

 

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า ในที่สุดการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา ต้องสร้างให้คนมีงานทำ แต่ต้องยอมรับว่า การศึกษาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว อาจจะตามโลกและตามภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ทัน เราจึงต้องการภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่อยู่แนวหน้า มาช่วยทำให้รู้ว่าโลกต้องการอะไร และช่วยในเรื่องของการฝึกฝนเฉพาะทาง ให้เด็กอาชีวะได้ปฏิบัติงานจริง จากของจริง ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve และอุตสาหกรรม New S-Curve ซึ่งมีต้นทุนสูง และอาชีวะเองก็ไม่มีกำลังเพียงพอ ในขณะเดียวกัน เด็กที่ผ่านกระบวนการฝึกฝนก็จะมีงานทำและมีรายได้ที่สูงขึ้นกว่าการเรียนเพียงอย่างเดียว

ส่วนอาชีวศึกษา ก็ต้องจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรยืดหยุ่นรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างทักษะพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ให้สามารถต่อยอดขยายผลในอุตสาหกรรม ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และสำหรับกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นกัน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใดก็ตาม หากอยู่ในยุค 1.0 ก็จะต้องพัฒนาให้เป็น 1.0 ที่มีคุณค่าให้ได้ ทั้งนี้ ได้ฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดย สอศ. ต้องพยายามเรียนรู้จากโครงการในรุ่นแรก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจน้อย ไม่ควรนำมาจัดฝึกฝนอีก ตัดหลักสูตรที่ไม่มีงานรองรับ จัดระบบติดตามการมีงานทำของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้ความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ที่มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคเอกชน มีความพึงพอใจมาก เพราะได้กำลังคนที่มีทักษะที่ต้องการและทำงานได้ทันที ส่วนเด็กอาชีวะ ก็หางานทำได้ มีรายได้ดี โดยเฉพาะช่างอากาศยาน ได้ฝึกฝนกับของจริง มีงานทำ และรองรับการคมนาคมของประเทศ เช่นเดียวกับงานบำรุงรักษา Big Bike ที่มีผู้สนใจจำนวนมาก เพราะหางานทำได้ทุกคน ส่วนประชานก็สามารถต่อยอดอาชีพได้ เช่น การปลูกอ้อยแนวใหม่ ให้ผลผลิตที่ดี ลดต้นทุน เป็นต้น สำหรับภาครัฐเอง ก็ได้ประสานและร่วมงานกับภาคเอกชนด้วยทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข้อมูลโครงการดี ๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งเชื่อแน่ว่าจะมีการขยายโครงการ และจะพัฒนาให้นับชั่วโมงการฝึกฝนเป็นหน่วยกิตสะสมต่อไป

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนากำลังคนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และตอบโจทย์ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจัดโครงการเพื่อขยายการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวะเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว เน้นพัฒนากำลังคนด้วย 2,000 หลักสูตรในสถานศึกษาทั้ง 465 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

1) โลจิสติกส์และการบิน อาทิ การตรวจซ่อมใหญ่วงล้อและระบบเบรกอากาศยาน (60 ชม.) การเรียกเครื่องลานจอด (40 ชม.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโลจิสติกส์ (30 ชม.) การจัดทำเอกสารการส่งออกด้วยระบบ e-Customer Paperless (18 ชม.) เป็นต้น

2) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อาทิ หุ่นยนต์เพื่อการผลิต (75 ชม.) เป็นต้น

3) ยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ (75 ชม.) งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike (45 ชม.) เทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก เป็นต้น

4) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาทิ เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง (75 ชม.) Hight Voltage Control by Switchgears (ควบคุมแรงดันไฟ) (30 ชม.) ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบ DCS (30 ชม.) เป็นต้น

5) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวสุขภาพ อาทิ ภาษาต่างประเทศสำหรับงานบริการ (30 ชม.) การดำน้ำ (30 ชม.) อาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (30 ชม.) MICE English Course (40 ชม.) การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม MICE (40 ชม.) เป็นต้น

6) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมันสมัยใหม่ (75 ชม.) เป็นต้น

7) แปรรูปอาหาร อาทิ อาหารไทยแห่งอนาคต (30 ชม.) อาหารหวานไทยแห่งอนาคต (30 ชม.) เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ "สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพ" โทร 02-2815555 ต่อ 1409 หรือ http://bsq.vec.go.th


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี:
รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
  464 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
  443 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา
  439 ทีมพนมดิน Robot เข้าเยี่ยมคารวะ
  435 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการอาชีวศึกษา ที่นครราชสีมา
  416 ตรวจเยี่ยม Vocational English Camp ที่นครนายก
  406 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2
  405 สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  398 แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ