.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 523/2560
สรุปภารกิจ
รมช.ศธ.ปนัดดา ที่ จ.สงขลาและพัทลุง


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลา เพื่อบรรยายการอาชีวศึกษาเอกชน และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ที่จังหวัดพัทลุง

• บรรยาย "อนาคตอาชีวศึกษาเอกชนไทย-ทางเลือก-ทางรอด-โอกาส" ที่สงขลา

เมื่อเวลา 10.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคตอาชีวศึกษาเอกชนไทย ทางเลือก ทางรอด และโอกาส" ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 พ.ศ.2560 พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่วิทยาลัยและนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ทุกท่านคงตระหนักถึงความสำคัญของอนาคตของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นแนวนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "THAILAND 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม พร้อมปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มุ่งไปสู่ภาคการบริการมากขึ้นกว่าการผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น จึงมุ่งหวังให้การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถกำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ สอดคล้องกับสภาพพลวัตในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการด้วย อย่างไรก็ตาม หากจะมุ่งความสำเร็จในการศึกษาที่จะต้องมีความครบถ้วนนำประเทศก้าวไปสู่ THAILAND 4.0 ได้นั้น การมีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างเดียวคงไม่พอ แต่จำเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการครองตน ครองครอบครัว และสังคม ให้แก่ผู้เรียน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วย

ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีว่าสมาคมฯ พร้อมที่จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและกรอบการดำเนินงาน ตลอดจนวางแผนการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ด้วย ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มเรื่องของโครงการสถานศึกษาคุณธรรมให้เป็นวาระในการติดตามประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดมีพัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ และมีผลลัพธ์เชิงบวกมากขึ้น


• มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของ ศธ. ที่พัทลุง

จากนั้นในเวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, อ.ก.ศ.จ., หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ต้องให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่มีวิสัยทัศน์คือ "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs และ 8Cs ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พัทลุง บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน พร้อมช่วยกันขบคิดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาพรวมของจังหวัด ให้ตอบโจทย์บริบทและความต้องการพัฒนาพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในภูมิภาค มีการขยายผลโครงการที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการนำแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ยกตัวอย่างนโยบายและโครงการที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

  • จัดการศึกษาตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี

  • ดำเนินการฝึกอบรมในสถานศึกษาให้ผู้เรียนรักงานสู้งาน ทำงานจนสำเร็จ และจัดฝึกอบรมนอกหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ มีทักษะการทำงานและสร้างรายได้

  • ยกระดับคะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมส่งเสริมสร้างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  • เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น

  • มอบ กศจ. ผลักดันนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี, จัดระบบส่งต่อผู้เรียน เพื่อป้องกันและติดตามการออกกลางคัน, จัดอบรมครูที่เชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, ส่งเสริมครูดีและคัดเลือกผู้บริหารด้วยความเป็นธรรม ตอบคำถามสังคมได้, มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทั้งในและหน้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชุมชน ตลอดจนเฝ้าระวังการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับครูและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ สถาบันแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ได้ให้ข้อสรุปไว้ในการบรรยายเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาของโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ความสำเร็จของการจัดการศึกษาอยู่ที่ "ผู้บริหารสถานศึกษา" ที่จะนำพาหลักชัยการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ หากผู้บริหารมีทักษะการเป็นผู้นำขั้นสูง มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วยมีจริยธรรมจรรยา ก็จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากระดับต่ำไปสู่จุดที่ดีเยี่ยมได้

ดังนั้น หากผู้บริหารขององค์กรเป็นแบบอย่างที่ล้ำเลิศให้กับบุคลากร ก็จะเกิดการเชื่อมโยงต่อไปสู่ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาที่จะปฏิบัติตาม ภาพความสำเร็จต่าง ๆ ก็จะตามมา ซึ่งครอบคลุมรวมไปถึงองค์กรอื่น ๆ ด้วย มิใช่สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
7/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  517 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.เชียงใหม่
  511 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  503 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี
  480 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้ ที่สงขลา
  462 บรรยายในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที่ จ.ขอนแก่น
  460 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  458 พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี
  433 เปิดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ศธจ.กทม.
  425 เปิดประชุมสัมมนา กศจ.ภาคกลาง
  419 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ