.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 520/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก 35/2560
ศธ.เตรียม
จัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 35/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อทบทวนการจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่พิเศษ ซึ่งหมายถึง 1) พื้นที่จังหวัดชายแดน 2) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ 4) เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 5) พื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

สำหรับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ทั้งศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้ผลมาโดยลำดับ ดังนั้น จึงจะขยายศูนย์ดังกล่าวไปแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่จะขยายให้ครบทั้ง 6 ภาคต่อไป

ทั้งนี้ การผลิตและพัฒนากำลังคนทั้ง 6 ภาค กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย

  • ภาคเหนือ เน้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

  • ภาคกลาง และภาคตะวันออก เน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ

  • ภาคใต้ตอนบน เน้นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

  • จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง

ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งขณะนี้มีความสับสนเรื่องการแบ่งภาคของการศึกษา ที่แบ่งเป็นเขตตรวจราชการ 18 ภาค กับ 6 ภาคพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งที่ความจริงแล้วสอดคล้องกัน จะมีเพียงบางส่วนที่เหลื่อมอยู่บ้าง แต่ไม่น่าจะเป็นปัญหา

อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้แทนองค์กรหลัก ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค โดยจะนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการดำเนินการที่บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ นอกจากการพัฒนาระดับภาคแล้ว ยังมีความเป็น 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ที่จะมีความหลากหลายในการพัฒนาอีกด้วย ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ศธจ. เพราะขณะนี้ยังคงมีอัตรากำลังคนไม่ครบตามกรอบ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
  457 ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
  453 แถลงข่าว 1 ศตวรรษธงชาติไทย
  430 ผลประชุมองค์กรหลัก 31/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ