.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 519/2560
โครงการค่ายองค์รวม “ตามรอยพ่อ”


เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดกิจกรรมโครงการค่ายองค์รวม “ตามรอยพ่อ” ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า "การให้ความรู้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง" ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ของพระราชา ที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการน้อมใส่เกล้าฯ เพื่อเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กเยาวชนในทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งการเรียนรู้ของประชาชนด้วย

การดำเนินโครงการค่ายองค์รวม “ตามรอยพ่อ” ก็ถือว่ามีความสอดคล้องกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และนำองค์ความรู้สู่การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มโรงเรียน จนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งศาสตร์พระราชา ถือเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งและไม่มีวันล้าสมัย โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นศาสตร์ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นศาสตร์ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสามารถนำไปใช้ได้ สิ่งสำคัญคือเป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ดังนั้น ยิ่งเราสร้างความตระหนักรู้ให้ลูกหลานเยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ ให้สามารถนำไปใช้ได้มากเพียงใด เท่ากับได้สนองพระราชปณิธานและนำแนวคิดของพระองค์มาเป็นแนวทางใช้ชีวิตมากเท่านั้น เมื่อนั้นก็เท่ากับว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จจากเราไปไหน แต่ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจของเราตลอดไป และในฐานะกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการทุกคน ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้ และหวังให้มีการขยายผลโครงการดี ๆ เช่นนี้ไปสู่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป

โครงการค่ายองค์รวม "ตามรอยพ่อ" ประจำปี 2560 ของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมต่างภูมิภาค ระหว่างครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่า นักเรียนเป็นผู้ที่ดี มีความเก่ง และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วยโรงเรียน 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย, โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  505 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน รร.คุณธรรม
  504 เปิดประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  502 สัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรม
  499 เปิดอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่นครปฐม
  489 บรรยายครูในอุดมคติให้กับ ผอ.สพท.ใหม่ ที่นครนายก
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
  485 มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ