.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 518/2560
รมช.ศธ.
พบปะสนทนานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม


จังหวัดนครปฐม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนา และบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมถือเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่สำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้จากมีสถานศึกษาจำนวนมากตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

จึงขอฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วย

นอกจากนี้ ขอฝากให้ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ในทุก ๆ ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความว่า "การให้ความรู้นั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง" อีกทั้งขอให้น้อมนำคำสอนและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานสอนเกี่ยวกับการทำความดีมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการทำความดีแม้ว่าจะทำได้ยาก แต่ก็ต้องทำ เพื่อให้สังคมขับเคลื่อนไปได้ เพราะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ไม่มีนิรันดร์ มีแต่ความดีเท่านั้นที่สถิตเสถียรอยู่กับเราตลอดไป จึงขอฝากให้ครูอาจารย์ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง (Idol) ให้เด็ก ๆ ด้วย เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพเกียรติยศ รวมทั้งสอนให้เด็กรู้จักการเจียมเนื้อเจียมตัว สุขุมรอบคอบ ไม่ผลีผลาม และไม่กระทำสิ่งใดโดยขาดความยับยั้งชั่งใจ

ม.ล.ปนัดดา ได้เน้นย้ำด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการบริหารงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค และจากการรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าดำเนินไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาในการดำเนินงานบ้าง หลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
3/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  505 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน รร.คุณธรรม
  504 เปิดประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  502 สัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรม
  499 เปิดอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่นครปฐม
  489 บรรยายครูในอุดมคติให้กับ ผอ.สพท.ใหม่ ที่นครนายก
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
  485 มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ