.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 622/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 11/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

● เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วชิรขจร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

● สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 4 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 23 ราย

● ข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนของประเทศไทย

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดทำ (ร่าง) ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2559-2560 ครอบคลุมความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ การวิจัยและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสถิติระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยี สิทธิบัตร และผลงานตีพิมพ์ ซึ่งฝ่ายเลขานุการเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอง และการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากภาคเอกชน จึงนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมรับทราบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนของประเทศไทย จำแนกตามรายอุตสาหกรรม ซึ่งในช่วงปี 2544-2558 ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

   1) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบรายหัว เพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 55,748 คน เป็น 159,697 คน โดยในปี 2558 มีบุคลากรวิจัยจากภาคเอกชน 58,774 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 6,493 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก 5,990 คน และบริการด้านการศึกษา 4,668 คน
  
2) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลา* เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า จาก 32,011 คน เป็น 89,617 คน โดยในปี 2558 มีบุคลากรวิจัยภาคเอกชน 49,004 คน ซึ่งมากว่าบุคลากรวิจัยภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็นรายอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 5,536 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก 4,011 คน และอุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์ 3,985 คน

● การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ UniCAD และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ที่ประชุมรับทราบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สกอ.:สถาบันอุดมศึกษา ในระบบ UniCAD (University  Common-Access Dataset system) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สกอ.:สถาบันอุดมศึกษา ในระบบ UniCAD (University Common-Access Dataset system) บนโครงข่าย Uninet เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะชุดข้อมูลที่กำหนดร่วมกัน พร้อมส่งต่อไปยังระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเป็นฐานข้อมูลกลาง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดภาระงานในการจัดส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา

ส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ในเบื้องต้นได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพของคลังข้อมูล (Data Warehouse) ด้วยระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI), เหมืองข้อมูล (Data Mining), โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เป็นต้น เพื่อให้เป็นระบบที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหลักสูตร วุฒิการศึกษาของอาจารย์ที่สอน นักวิจัยและนักวิจัยร่วม ผลงานวิจัย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุกภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีความเหมาะสม


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
สรุป/รายงาน
1 ธันวาคม 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
  609 ประชุมสภา สจล.
  607 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้
  576 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ