.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 620/2560
ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

• เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส พลาดโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยพัฒนาและนำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของประชาชนและชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม, มีงานทำ มีอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษา กศน. ในเขตพื้นที่พิเศษ ทั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ อาทิขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE”,  พัฒนากำลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs) ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ, นำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน เป็นต้น

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีแนวทางดำเนินงาน เช่น การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society), การส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฟาร์มผ่านโครงการ Smart Farmer: เกษตรกรปราดเปรื่อง, ประชาชนมีทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและค้าขายระบบออนไลน์ ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน: ชุมชนพึ่งตนเอง ทำได้ ขายเป็น”, ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีแนวทางที่สำคัญ คือ ส่งเสริมการนำระบบคูปองการศึกษา, สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning, MOOC, PLC, เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน, ยกระดับการศึกษากับกลุ่มทหารกองประจำการ สิ่งสำคัญคือ เตรียมพลิกโฉม กศน.ตำบล สู่ “กศน.ตำบล 4G” ได้แก่ Good Teacher: มีความเป็นครูมืออาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ Good Place Best Check-in สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม สะอาด บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Activities มีกิจกรรมยืดหยุ่น หลากหลาย และ Good Partnership มีภาคีเครือข่ายที่ดี ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ, สร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งการสร้างสังคมสีเขียว การกำจัดขยะ และมลพิษในเขตชุมชน, การส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  จะเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการศึกษาเรียนรู้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ


• รับทราบผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ปี 2560

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 12,421,770,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 11,482,535,858.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.44 ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่กลุ่มเป้าหมาย 29.97 ล้านคน ดังนี้

- ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ จำแนกเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1,972,707 คน กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ 295,775 คน กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,145,074 คน

- ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 4,470,424 คน กิจกรรมด้านเทคโนโลยี จำนวน 15,623,898 คน กิจกรรมด้านบริการห้องสมุด จำนวน 8,264,056 คน

ทั้งนี้ มีโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฝึกอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการ 755 คน รวมทั้งสร้างทักษะอาชีพแก่นักเรียนสถาบันปอเนาะ 9,367 คน และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สถาบันปอเนาะ 1,308 แห่ง เป็นต้น

- ดำเนินโครงการภายใต้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 23,340 โครงการ มีประชาชนเข้ารับการอบรมกว่า 5 แสนคน

- ผลิตรายการโทรทัศน์ในโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเติมเต็มความรู้) โดยนำติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ผ่านทางรายการเรียนวิทย์ติดจอ, Math my life คณิตในชีวิตจริง, ติวเตรียมสอบ GAT/PAT เป็นต้น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV และสถานีอื่น ๆ โดยมีผู้รับบริการกว่า 2.9 ล้านคน

- โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ (76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนชาวตลาดและประชาชนในพื้นที่

- โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 70 ชั่วโมง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว และหลักสูตร 240 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยร่วมกับโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดในการอบรมให้ความรู้ และเมื่ออบรมจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งในปี 2560 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 6,500 คน

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาช่างพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนจากการประกอบอาชีพใหม่และต่อยอดอาชีพเดิม โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพกว่า 5 แสนคน แบ่งเป็น นำความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัว 358,318 คน, สร้างอาชีพใหม่ 35,670 คน, ต่อยอดอาชีพเดิม 45,163 คน และอาชีพเสริม 79,792 คน

- จัดอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี สมาร์ทโฟน ตลอดจนแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อขายสินค้าผ่านระบบตลาดออนไลน์ ผ่านกิจกรรมโครงการ 9,567 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 316,953 คน ในจำนวนนี้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพได้ประมาณ 42,000 คน

 


• รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน กศน.จึงต้องดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้ศึกษารายละเอียดในการสรรหาให้มีความชัดเจนเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมทำงานพัฒนาการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้สำนักงาน กศน. ไปพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการวางเป้าหมายแผนงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวมของประเทศ เช่น ปัจจุบัน กศน.จัดการศึกษาพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายได้เพียง 1.2 ล้านคน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่มคนช่วงอายุ 15-59 ปีที่มีอยู่ทั้งหมด และยังได้เสนอแนะให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาสด้วย เพื่อร่วมหารือและปรับแผนงานต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสภาการศึกษา หากมีแผนงานโครงการไม่ตรงกัน ต้องปรับให้สอดคล้องต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง

อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน/สำนักงาน กศน.: ภาพประกอบ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน
29/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
  558 ผลประชุม ก.ค.ศ.15/2560
  544 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 4 ราย
  539 แต่งตั้งรองเลขาธิการ กคศ.
  516 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 16 ราย
  496 ก.ค.ศ.อนุมัติย้าย ผอ.สพท.44 ราย
  492 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่พระนครศรีอยุธยา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ