.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 617/2560
รมว.ศธ.
ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา


จังหวัดสงขลา - เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560 ณ จังหวัดสงขลา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา" ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตลอดจนนายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมารับฟังข้อมูลและดูสถานที่ก่อสร้าง "โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา" ว่าติดขัดปัญหาอะไร เพราะโครงการเริ่มวางแผนสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้มาเป็นเวลานานแล้ว และขณะนี้ทราบว่าได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 87% และในปี 2561-2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแผนที่จะดำเนินงานตามโครงสร้างที่เหลือให้แล้วเสร็จ ทั้งงานก่อสร้างส่วนต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ การตกแต่งภายในอาคารนิทรรศการ ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และระบบเครนย้ายสัตว์น้ำ ตลอดจนการจัดซื้อพันธุ์ปลา เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ การขยายพันธุ์ไม้น้ำ การวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ แหล่งเผยแพร่ความรู้ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา ตลอดจนเป็นแหล่งทัศนศึกษาของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมโครงการว่า เมื่อได้มาดูสถานที่จริงแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าก่อสร้างต่อ แต่จะทำได้หรือไม่อย่างไรนั้น จะต้องศึกษาข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ก่อน โดยจะมอบ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยดูแลในเบื้องต้น เพื่อให้รู้ทิศทางว่าเราอยู่ตรงไหน หากจะดำเนินการต่อควรทำอย่างไร กฎหมายให้ทำได้เพียงใด เพราะการบริหารศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นเสมือนทะเลเทียมไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ การดำเนินงานต้องผ่านการคิดแบบเบ็ดเสร็จและต้องได้คำตอบในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งผู้ที่จะเข้ามาบริหารงาน การดูแลบำรุงรักษา การบริหารจัดการรายได้จากการเข้าชม ของที่ระลึก การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ เป็นต้น

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางภาคใต้ เนื่องจากมีดินแดนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมการคมนาคม เป็นแหล่งการค้าทางเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรประมง ส่งผลดีต่อรายได้ประชาชน ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ส่วนการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา จะมีส่วนสำคัญในการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลสาบ เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ เพื่อก้าวสู่คนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนทั้งไทยและต่างชาติด้วย

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวรายงานว่า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เริ่มก่อตั้งโดยดำริของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยประมงสงขลา" สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2523 นับเป็นสถาบันประมงแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2527 และในปีถัดมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์” จนกระทั่งล่าสุดได้รับประกาศจัดตั้ง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556"

ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา 395 คน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 71 คน โดยจัดการศึกษาประเภทวิชาประมงใน 3 รูปแบบ ได้แก่

     1) การศึกษาในระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ การควบคุมเรือประมง โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ตลอดจนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ

     2) การศึกษานอกระบบ อาทิ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ Fix it Center เป็นต้น

     3) การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ อาทิ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ในโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ร่วมกับบริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด และบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

อนึ่ง มีผู้บริหารและบุคลากรร่วมติดตามกว่า 100 คน อาทิ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และสื่อมวลชน


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
สรุป/รายงาน
28 พฤศจิกายน 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
  551 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษา
  550 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ จชต.ที่ปัตตานี
  524 E2E ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
  464 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
  443 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา
  439 ทีมพนมดิน Robot เข้าเยี่ยมคารวะ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ